Cała treść

Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025 – raport Ministerstwa Rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju zaprezentowany został najnowszy raport dotyczący rozwoju i perspektyw dla polskiej branży teleinformatycznej. Odbyła się również prezentacja działań i oferty dla branży ICT polegającej m.in. na wsparciu przedsiębiorców w ekspansji na nowe rynki. W spotkaniu wziął udział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościńśki.
Dobra kondycja polskiej gospodarki, dynamiczny rozwój, stabilność ekonomiczna oraz specyfika polskiego sektora teleinformatycznego (ICT) stwarza przyjazne warunki dla rozwoju biznesu. Polski sektor ICT oferuje możliwości rozwojowe zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Dzięki utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz wysokiej przewidywalności ekonomicznej,  sektor ten sukcesywnie awansuje w rankingach.
– Rozwój technologii informacyjnych sta­nowi fundament wzrostu, nie tylko sek­tora ICT ale także całej gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność polskich branż w dużej mierze oparta jest na dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. W dobie globalnych zmian jest to jeden z kluczowych sektorów dla przyszłego wzrostu – podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.
Istotnym elementem pobudzania wzro­stu sektora ICT oraz gospodarki będą inwestycje rządowe oraz stwarzania oto­czenia przyjaznemu rozwoju innowacji. Kołem zamachowym ogólnego wzrostu gospodarczego może stać się wzrost efek­tywności głównych sektorów gospodarki poprzez ich informatyzację.

 
Pozycja międzynarodowa oraz perspektywy rozwoju na lata 2015-2025
 

Polska branża teleinformatyczna była w minio­nych latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Notując w latach 2009-2014 średni roczny wzrost na poziomie 8,64% i rosnąc przez ostatnie pięć lat o 16,72%. Polska skutecznie goni największe europejskie gospodarki zachowując jednocześnie przewagi wynikające z niskich kosztów pracy i wsparcia funduszy europejskich. Unikatowa sytuacja Polski pozwala korzystać przedsiębiorstwom i inwestorom z dużego, rozwiniętego rynku przy możliwości wykorzystania wciąż występującego ponadprzeciętnego potencjału wzrostu.Duża dynamika sektora ICT znajduje odzwierciedlenie również w wartości generowanej produkcji, która wzrosła o 20,57% na przestrzeni lat 2010-2016. Jednocześnie udział sektora ICT w PKB polski jest wciąż relatywnie niski. Świadczy to o dużym potencjale do zagospodarowania. W Polsce sektor ten odpowiada za 6,06% PKB podczas gdy w wybranych, wiodących krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to kolejno 8,15%, 8,43%, 7,33%. Oznacza to, iż Polski sektor może urosnąć o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale sektora w PKB.Polska branża ICT odnotowuje także wzrost znaczenia międzynarodowego dzięki rosnącemu eksportowi. W minionych latach wartość eksportu stabilnie rosła osiągając w 2014 roku wartość 51,8 mld PLN. Głównym segmentem jest sprzęt telekomunikacyjny i sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.
Segmentami o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu, w których Polska ma szanse osiągnąć specjalizację są:

  • produkcja samochodów hybrydowych,
  • inteligentny transport, branża gier,
  • Internet rzeczy,
  • telemedycyna,
  • sprzęt medyczny.

 

Program branżowy dla sektora ICT
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi branżowy program promocji, który ma na celu wsparcie polskich marek (produktów i usług) w ekspansji na wybrane rynki zagraniczne. Obecnie trwa nabór w konkursie, wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w terminie od 10 lutego do 13 marca 2017 r.

 
Polskie technologie dla polskich firm
 

Ministerstwo Rozwoju prowadzi cykl pod nazwą  “Polskie technologie dla polskich firm”, w trakcie którego prezentowane są rozwiązania technologiczne opracowane, wdrożone i rozwijane przez polskie firmy z branży teleinformatycznej (zarówno software, jak i hardware). Spotkania kierowane są do przedstawicieli firm, spółek Skarbu Państwa oraz pracowników administracji publicznej. Uczestnicy spotkań mają okazję dowiedzieć się na temat doświadczeń krajowych i międzynarodowych w obszarze rozwoju innowacyjnych podmiotów, oraz podyskutować nad strategią wsparcia rodzimych firm technologicznych w kontekście wzmocnienia polskiej gospodarki na globalnym rynku. Dotychczas prezentowane były rozwiązania firm PiLAB oraz Billennium.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)