Cała treść

Powstała trzecia część „Kodeksu Dobrych Praktyk”

Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA opracował trzecią część dokumentu Kodeks Dobrych Praktyk – ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego.
Opracowanie to stanowi kolejny z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.
W pierwszej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk opisano efektywne wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych, a przede wszystkim zalety zastosowania systemów ITS, a także poszczególne etapy budowy systemu. Kodeks zawiera praktyczne uwagi i podpowiedzi wynikające z wieloletnich doświadczeń instytucji biorących bezpośredni udział we wdrożeniach. Druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień opisanych w części pierwszej. Rozszerzono opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. Omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.
III część Kodeksu Dobrych Praktyk, stanowi syntetyczne opracowanie, w którym zebrano najważniejsze fragmenty krajowych i unijnych dokumentów związanych z wdrażaniem systemów ITS i wspieraniem polityki zrównoważonej mobilności na terenach miejskich. Liczne odniesienia, w treści dokumentów, do zastosowania systemów IT, jako narzędzi do realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności mogą stanowić podstawę do prac nad miejskimi politykami mobilności, jak również nad wnioskami projektowymi o dofinansowanie tego typu rozwiązań.
Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.