Cała treść

Dofinansowanie projektów w ramach umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 PO IR „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej w terminie: od 16 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 mln zł;
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 mln zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. w przypadku pomocy dla członka klastra:
  • w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

albo

  • w zakresie pomocy de minimis:

i) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;

ii) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

iii) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)