Cała treść

1 mld euro z Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu

Komisja Europejska przedstawiła krajom Unii Europejskiej propozycję podziału środków z budżetu trzeciego konkursu o wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać ok. 824 mln euro dla 10 projektów, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld euro.
– Biorąc pod uwagę obecną propozycję oraz wyniki poprzednich dwóch konkursów, Polska wykorzysta wszystkie środki udostępnione w polskiej kopercie narodowej w ramach CEF, czyli 4,14 mld euro. Konsumujemy zatem blisko 20 proc. całego budżetu tego Instrumentu przeznaczonego dla państw UE  – mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Dodatkowo, Polska otrzyma środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.).
Przyznanie tych środków polskim projektom było uwarunkowane złożeniem dobrej jakości wniosków o dofinansowanie dla dojrzałych projektów infrastrukturalnych spełniających w najlepszym stopniu warunki przeprowadzonych przez Komisję Europejską konkursów. Wnioski składane do konkursów CEF podlegały uprzedniej ocenie i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju.
Zgodnie z wynikami III konkursu CEF Komisja Europejska rekomenduje do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski.
Beneficjentem wszystkich 4 projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach puli kohezyjnej w CEF jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która tym samym jest największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej.
W wyniku konkursu kolejne wsparcie przyznano na wdrażanie europejskiego projektu SESAR (technologiczny filar budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), który jest realizowany m. in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze zatwierdzenia przez państwa członkowskie w drodze formalnej procedury, a następnie dla wszystkich rekomendowanych do wsparcia projektów będą zawierane indywidualne umowy o udzielenie dotacji.
Polska złożyła w konkursie 20 projektów o łącznej wartości 3,2 mld euro, natomiast cały budżet konkursu wynosił 1,94 mld euro, z czego 1,1 mld euro przeznaczone było dla krajów kohezyjnych oraz 0,84 mld euro dla wszystkich krajów UE.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)