Cała treść

Kolejni sygnatariusze deklarują rozwój kultury bezpieczeństwa

Kolejnych trzydziestu sześciu przedstawicieli rynku kolejowego oraz organizacji podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 3 lipca 2017 r. w UTK pojawili się: Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, przedsiębiorcy z branży kolejowej, reprezentanci jednostek naukowych oraz stowarzyszeń. Oznacza to, że rozwój kultury bezpieczeństwa w obszarze transportu kolejowego zadeklarowało już ponad 160 sygnatariuszy.
Stale rosnące zainteresowanie tą tematyką jest pozytywnym sygnałem. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego musi być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska. Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, propagowanie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko niektóre z korzyści płynących z udziału w tej inicjatywnie. – Cieszę się z tak dużego zainteresowania projektem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Mam również nadzieję, że grono sygnatariuszy Deklaracji będzie się stale poszerzać, co pozwoli na rozpowszechnienie na cały system transportu kolejowego zasad i wartości, które tej inicjatywnie przyświecają – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Inicjatywa UTK skierowana jest nie tylko do przedstawicieli firm kolejowych, ale także przedsiębiorstw działających poza tym sektorem, uczelni, szkół i instytucji. – Transport kolejowy i lotniczy przenikają się w kwestiach bezpieczeństwa – powiedział Michał Witkowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. – Gratuluję Panu Prezesowi UTK tej inicjatywy oraz liczę na wymianę informacji i doświadczeń – dodał. Wśród podpisujących deklarację znalazł się także przedstawiciel policji reprezentujący Komendanta Głównego Policji. – Kultura bezpieczeństwa służy zwiększeniu zaufania między instytucjami – mówił inspektor Dariusz Minkiewicz, Dyrektor Biura Prewencji Policji– Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci to bilet na przyszłość, ale należy również pamiętać o osobach starszych, które są uczestnikami ruchu – o potrzebie edukacji bezpieczeństwa przypominał insp. Minkiewicz. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik wyraził nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa będą nadążać za rozwojem kolei.
Projekt Deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r., a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.
Podstawą osiągnięcia trwałych efektów pracy nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienia odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej, są przede wszystkim działania przedsiębiorców. Obok poprawy techniki i organizacji pracy polegają one na kształtowaniu świadomości pracowników. Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego jest niemożliwa bez propagowania zasad kultury bezpieczeństwa. Podpisanie deklaracji ma szczytne cele, do których już samo dążenie ma niezwykle znaczący wpływ na wzrost poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została podpisana przez 163 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, przewoźników, zarządców i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producentów taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia, a także media.
Sygnatariusze Deklaracji mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa UTK, którego głównym celem jest nagrodzenie lub wyróżnienie osób i podmiotów, które dzięki swojej działalności oraz realizowanym projektom przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Podczas uroczystości podpisania Deklaracji Ignacy Góra ogłosił rozpoczęcie II edycji konkursu. Szczegóły konkursu oraz jego regulamin znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)