Cała treść

Polska z prawie 1 mld euro z Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu

6 lipca 2017 r. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację KE dotyczącą przyznania dofinansowania ze środków Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) dla 10 polskich projektów transportowych (w tym dla 2 projektów wielostronnych z polskim udziałem). Polska otrzymała 826,5 mln euro.
Mając na uwadze obecnie przyznane środki oraz wyniki poprzednich dwóch konkursów, Polska alokowała 100% środków udostępnionych w polskiej kopercie narodowej w ramach CEF (4,14 mld euro). Polska otrzymała dodatkowo środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.).
Wsparcie w ramach III konkursu CEF otrzymały projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski.
Beneficjentem wszystkich 4 projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach puli kohezyjnej w CEF jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która tym samym jest największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej.
W wyniku konkursu kolejne wsparcie zostało przyznane na wdrażanie europejskiego projektu SESAR (technologiczny filar budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), który jest realizowany m. in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
Przewiduje się, że jeszcze w tym roku dla wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie CEF, zawarte zostaną umowy o udzielenie dotacji (tzw. Grant Agreements).

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)