Cała treść

Miejsce miast w zrównoważonym rozwoju

Ministerstwo Rozwoju jest koordynatorem jednego z dwunastu Partnerstw Agendy Miejskiej Unii Europejskiej „Sustainable Land Use and Nature-based Solutions”. Partnerem projektu jest miasto Bolonia. 13 lipca 2017 r. w siedzibie MR odbyło się spotkanie inaugurujące (kick off meeting) wspólne działania podmiotów zajmujących się polityką miejską, na rzecz rozwiązań sprzyjających rozwojowi europejskich miast.
Spotkanie rozpoczęło prace nad zidentyfikowaniem wspólnych problemów dla europejskich miast, państw, właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej oraz innych organizacji zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim. Współpraca w ramach Partnerstwa ma na celu poprawę tworzonych na poziomie UE polityk i instrumentów, tak aby lepiej odpowiadały na potrzeby i wyzwania z jakimi mierzą się europejskie miasta. Prace w ramach Partnerstwa są ukierunkowane na wypracowanie i wdrożenie tzw. Planu Działań (Action Plan) w drugiej połowie 2018 r. Propozycje konkretnych rozwiązań w ramach Partnerstwa są niewiążącym wkładem w proces kształtowania przyszłych i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE w obszarze: lepszego stanowienia prawa, finansowania oraz wzmacniania wiedzy i wymiany doświadczeń.
– Wagę wymiaru miejskiego polityki rozwoju, jako jednego z najważniejszych czynników kreujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie podkreśliliśmy w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracając uwagę na konieczność rozwoju zarówno dużych ośrodków, aglomeracji, ale także średnich i małych miast. Celem jest poprawa jakości życia ich mieszkańców – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Partnerstwo „Sustainable Land Use and Nature-based Solutions” skupia się na 3 priorytetowych zagadnieniach, tj.: rozlewanie się miast (urban sprawl), rozwiązania oparte na środowisku naturalnym (nature-based solutions), innowacyjne narzędzia i podejścia (innovative tools and policy approaches), a jego kompozycja jest zbalansowana geograficznie. Czas trwania partnerstwa szacuje się na około 3 lata.
Pakt Amsterdamski,  ustanawiający Agendę Miejską UE,  został przyjęty w dniu 30 maja 2016 r. przez ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za rozwój miast. Dokument stworzył nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron, w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE. Jest on deklaracją, która wyznacza cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne. Tym samym miastom stworzona została możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Polska jest zaangażowana w osiem z dwunastu Partnerstw: jakość powietrza (ME, NFOŚiGW), ubóstwo miejskie (Łódź), mieszkalnictwo (Poznań), gospodarka o obiegu zamkniętym (MR), miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce (Kielce), przystosowanie do zmian klimatycznych (MŚ, NFOŚiGW), przemiany energetyczne (Gdańsk), zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym, mobilność miejska (Gdynia).

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)