Cała treść

Globalny Plan Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym na lata 2017 – 2019

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował polskie tłumaczenie Globalnego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym na lata 2017 – 2019 (ICAO Doc 10004 Global Aviation Safety Plan 2017 – 2019). GASP jest dokumentem strategicznym, którego celem jest uporządkowanie planowania bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym na poziomie globalnym.
GASP zmienił się znacząco od czasu jego wprowadzenia w 1997 roku i rozwinął dzięki ciągłym konsultacjom oraz dokonywanym przeglądom. Wydanie 2014-2016 zawierało cele do osiągnięcia przez Państwa Członkowskie: wdrożenie skutecznego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem, Krajowych Programów Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (SSP) oraz funkcji z zakresu bezpieczeństwa koniecznych do wsparcia systemu lotniczego w przyszłości. Edycja 2017-2019 aktualizuje GASP poprzez włączenie do jego treści Globalnego Harmonogramu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, wspierającego zintegrowane podejście do implementacji poszczególnych elementów GASP.
GASP w uporządkowany sposób przedstawia zadania skierowane do Państw, regionów oraz branży lotniczej w perspektywie do roku 2028; podkreśla  wzmacnianie skuteczności systemów nadzoru nad bezpieczeństwem, znaczenie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w podmiotach lotniczych, a na poziomie Państw – realizację Krajowych Programów Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Istotną rolę przypisuje współpracy międzynarodowej i wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa. Rezultatem działań wynikających z realizacji Planu powinny być wdrożone zaawansowane systemy nadzoru nad lotnictwem cywilnym obejmujące procesy predykcyjnego zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa. Usystematyzowanie inicjatyw dla bezpieczeństwa ułatwi poszczególnym grupom interesariuszy wdrażanie działań zmierzających do osiągnięcia globalnych celów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Podział na poszczególne inicjatywy, fazy implementacji i grupy interesariuszy w przejrzysty sposób pokazuje ścieżki do osiągnięcia zamierzeń dotyczących bezpieczeństwa.
Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

 
(Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)