Cała treść

Wpływ projektów transportowych na mobilność osób z niepełnosprawnościami

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczęło realizację Badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu projektów transportowych zrealizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami.
Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami jest uzależnione od wielu czynników. Powszechnie wskazuje się, iż niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu eliminację barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych. W kontekście działań CUPT równość osób z niepełnosprawnościami to przede wszystkim kwestia zapewnienia dostępu do infrastruktury na równych zasadach.
Sektor transportu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywy finansowej na lata 2007-2013 korzystał z największej puli środków finansowych dostępnych w ramach PO IiŚ. Zrealizowano szereg inwestycji poprawiających polską sieć transportową. Mając na względzie stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji na każdym etapie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 oraz PO PW 2014-2020, w ramach ewaluacji wewnętrznej CUPT chce zbadać jaki wpływ miały projekty transportowe zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej na komfort życia ludzi z niepełnosprawnościami.
Upowszechnienie wyników Badania pozwoli na zwrócenie uwagi na ten ważny problem i przysłuży się do rozwiązania kwestii, które wymagają znalezienia rozwiązań. CUPT zachęca wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza organizacje pozarządowe (związki, stowarzyszenia, fundacje), których celem statutowym jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami do przekazywania swoich sugestii w tej kwestii.

 
(Źródło: CUPT)