Cała treść

Konkurs dla samorządów “HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.
Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.
Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.
Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).
Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

  • Etap I

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową, która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta.
Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, Ministerstwo Rozwoju może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu.

  • Etap II

Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.
Termin składania fiszek projektowych – 16 października 2017 r.
Termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.
Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.
Wartość projektów

  • minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto;
  • maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto;
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)