Cała treść

Zakończono projektowanie Krajowego Punktu Dostępowego

Zakończone zostały prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu. GDDKiA rozpoczęła etap wdrożenia niezbędnego oprogramowania. Opublikowano wstępną specyfikację interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego interoperacyjność i  automatyczną wymianę danych z KPD.
Specyfikacja interfejsu komunikacyjnego została opracowana w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym instytucjom i firmom w przygotowaniu/dostosowaniu posiadanych lub planowanych systemów informatycznych do wymiany danych z KPD. Głównymi interesariuszami KPD są:

  • zarządcy dróg,
  • dostawcy informacji o warunkach ruchu,
  • media,
  • służby ratownicze.

KPD – Czym ma być i do czego ma służyć?

Rezultatem projektu będzie wymiana danych o utrudnieniach w ruchu drogowym pomiędzy zarządcami dróg, służbami ratowniczymi, oraz dostawcami informacji i aplikacji o warunkach ruchu, w celu ich dostarczenia do podróżnych i skutecznego zarządzania w trudnych sytuacjach. Wszystkie dostarczone funkcjonalności będą wykonane z wykorzystaniem technologii przetwarzania danych w chmurze.
Cele i założenia projektowe 

Projekt budowy Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD) jest jednym z projektów realizowanych w ramach programu Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR)
i przygotowywany jest wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Celem projektu jest dostarczenie podróżującym wiarygodnych informacji o utrudnieniach na wszystkich drogach utrzymywanych w Polsce, a także w wybranych krajach Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę danych pomiędzy, podobnymi do KPD, krajowymi punktami dostępowymi. Wymiana informacji pomiędzy zarządcami dróg w Polsce oraz za granicą spowoduje polepszenie skoordynowanego zarządzania ruchem krajowym i międzynarodowym oraz dostarczenie wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym. W ramach KPD przekazywane będą informacje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz informacją o parkingach. Niniejszy projekt jest pierwszym etapem wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, w którym zarówno podmioty administracji publicznej jak i dostawcy usług i/lub aplikacji będą mogły uzyskać dane o utrudnieniach w skali kraju w czasie rzeczywistym.
Bezpośrednimi odbiorcami rezultatów projektu są zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze oraz komercyjni dostawcy i odbiorcy danych. Pośrednio dane będą przekazywane przez powyższe podmioty do podróżujących, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży. Wychodząc naprzeciw wszystkim zarządcom dróg, którzy nie posiadają zaawansowanych systemów zarządzania ruchem i nie gromadzą automatycznie danych o utrudnieniach w czasie rzeczywistym, GDDKiA zrealizuje aplikację, której zadaniem będzie wizualizacja na podkładzie mapowym wszystkich utrudnień, wprowadzonych zarówno automatycznie jak i manualnie.
Wszystkie składowe KPD będą wykonane w modelu usługowym z lokalizacją urządzeń zapewniającym ciągłość działania i bezpieczeństwo informatyczne Centrum Przetwarzania Danych. Wszystkie wytworzone aplikacje będą dostępne przez przeglądarkę internetową, wykorzystując technologie przetwarzania danych w chmurze.

 
Finansowanie

Projekt Crocodile współfinansowany jest w ramach programu TEN-T w Unii Europejskiej. Co za tym idzie, finansowanie projektu pochodzi zarówno z Komisji Europejskiej jak i środków inwestycyjnych GDDKiA.

 
Międzynarodowa nagroda

Ponadto projekt Crocodile wygrał nagrodę Achievement Award 2016 w kategorii transportu towarowego/ciężarowego. Nagroda przyznawana jest przez Międzynarodowe Forum Transportu (ITF), z siedzibą w Paryżu. Dzięki inicjatywie GDDKiA każdy z partnerów projektu utworzył Krajowe Punkty Dostępowe, które przyczynią się do wymiany różnych informacji drogowych.
Projekt Crocodile został uruchomiony w 2013 roku do stworzenia międzynarodowej platformy do gromadzenia i wymiany danych dla użytkowników dróg – takich jak dynamiczne i bieżące informacje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego lub informacje o miejscach parkingowych dla kierowców ciężarówek.

 
Podstawa prawna

Zakres informacji gromadzonych w KPD został zdefiniowany w rozporządzeniach delegowanych Komisji Europejskiej o nr odpowiednio 886/2013 oraz 885/2013.

Rys. Schemat funkcjonowania KPD

 

Współpraca międzynarodowa

W projekcie wraz z Polską bierze udział 11 Państw, w tym: Austria, Cypr, Grecja, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Włochy. W ramach współpracy międzynarodowej prowadzone są prace dotyczące wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz nad definicją danych opartą o protokół komunikacyjny DATEX II. W ramach współpracy międzynarodowej została utworzona strona internetowa dedykowana dla projektu CROCODILE, na której można uzyskać dodatkowe informacje o projekcie: https://crocodile.its-platform.eu.
GDDKiA współpracuje także m.in. z Litwą, Łotwą i Estonią w zakresie zarządzania objazdami w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych lub trudnych warunków pogodowych.

 
Rozbudowa KPD

W planowanym projekcie rozbudowy KPD przewiduje się rozszerzenie zakresu KPD o dane dotyczące warunków ruchu w czasie rzeczywistym obejmujące w szczególności: bieżące informacje o znakach drogowych i ograniczeniach prędkości, czasy przejazdów, bieżącą aktualizację obowiązujących projektów organizacji ruchu. Decyzją Komisji Europejskiej Polska otrzyma dofinansowanie do projektu rozbudowy KPD.

 
(Źródło: GDDKiA)