Cała treść

Studium transportowe dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Do końca 2018 r. powstać ma studium transportowe dla powstającej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Potem powstać mają modele prognostyczne oraz analizy ruchu. Te prace scenariuszowe mają ułatwić pokazanie przyszłości transportu w regionie i zaproponowanie pod tym kątem optymalnych rozwiązań czy inwestycji. Na koniec powstać ma plan mobilności miejskiej, a złożone w całość opracowanie będzie jeszcze konsultowane społecznie. Cały dokument ma być gotowy do końca 2018.
Szczegółowe badania będą prowadzone na obszarze metropolii oraz Jaworzna (studium zamawiano, zanim jeszcze to miasto zdecydowało o nieprzystępowaniu do nowego organizmu). Część badań ankietowych czy też badań ruchu zostanie wykonana także na terenie wokół metropolii oraz w przylegających do subregionu centralnego gminach sąsiednich województw.
W przygotowanie studium zaangażowały się już: Związek Subregionu Centralnego, poszczególne samorządy, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz urząd marszałkowski i jego spółka Koleje Śląskie. Ostatnio do tej grupy dołączyli też przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych.
Satysfakcję z zaangażowania w prace nad studium zarządcy kolejowej infrastruktury wyraził prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński – w kontekście wcześniejszej informacji, że w obecnej perspektywie finansowej PLK nie zrealizują rozbudowy linii kolejowej E 65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy. Inwestycja ta umożliwiłaby tworzenie kolei metropolitalnej.
Jak informował wcześniej Związek Subregionu Centralnego, celem powstającego studium transportowego jest wsparcie powstającej metropolii w realizacji jej ustawowych zadań. Wśród nich są planowanie, koordynacja, integracja i rozwój publicznego transportu zbiorowego (w tym transportu drogowego, kolejowego i innego transportu szynowego), a także zrównoważonej mobilności.
Jednym z celów studium ma być wyznaczenie wspólnego kierunku polityki transportowej dla wszystkich objętych nim samorządów (metropolii plus Jaworzna). Ma to być szczególnie zasadne wobec specyfiki konurbacji śląsko-dąbrowskiej, w której obecnie szereg miast na prawach powiatów ma własne, odrębne priorytety transportowe.
Dziugieł wyjaśnił, że dokument w tym kontekście wskaże m.in. postulowanie kierunki planowania przebiegu nowych połączeń drogowych czy rowerowych. Koordynatorzy przedsięwzięcia uczulili już samorządy, że sugestie studium mogą nie pokrywać się z ich indywidualnymi politykami; mają jednocześnie nadzieję, że samorządy w tym zakresie zweryfikują swoje plany.
Dokument finansują m.in. Związek Subregionu Centralnego i Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (oraz być może po wyborze władz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Jego przygotowanie wspierają środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość zamówienia wynosi blisko 6 mln zł.

 
(Żródło: Górnośląski Związek Metropolitalny)