Cała treść

Dwie szybkie ścieżki do innowacji

Ruszają dwa nowe konkursy w ramach Szybkiej ścieżki NCBR. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów mają szansę firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. W puli konkursów ponad miliard złotych.
– Kluczem do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach są inwestycje w działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Nowatorskie pomysły rodzą się dziś zarówno w laboratoriach rynkowych gigantów, jak również w zespołach badawczych mikro i małych przedsiębiorstw. Wspieramy najlepsze z pomysłów, ponieważ mają one szansę stać się innowacjami nawet w skali globalnej. Liczymy przy tym, że efektywne działanie na rzecz sektora B+R jakim niewątpliwie jest Szybka ścieżka, stanowić będzie zachętę do rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych przez firmy, które dotychczas tego nie robiły – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego  Jarosław Gowin.
Szybka ścieżka to jeden z najpopularniejszych konkursów NCBR. Najlepsze projekty, obejmujące innowacyjne rozwiązania i technologie, a zarazem posiadające potencjał komercjalizacji efektów ich prac, mogą otrzymać dofinansowanie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Konkurs od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem – alokacja jest wysoka, a termin rozpatrywania wniosków przez NCBR bardzo krótki (60 lub 90 – w przypadku dużych przedsiębiorstw – dni). We wszystkich dotychczasowych naborach wpłynęło już ponad 3,5 tysiąca wniosków, spośród których ponad 450 uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 2 mld zł.
Regulamin nowych konkursów zawiera kilka istotnych zmian mających ułatwić uzyskanie wsparcia. Nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania prac przedwdrożeniowych, czyli takich które pozwalają doprowadzić projekt do etapu komercjalizacji (opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku) oraz poszerzenie katalogu wnioskodawców o konsorcja. Muszą one jednak składać się wyłącznie z przedsiębiorstw (od 2 do 5), a ich liderzy muszą posiadać status przedsiębiorcy innego niż MŚP. Dodatkowo każdy z konsorcjantów zobowiązany jest brać udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
– Równoczesne uruchomienie dwóch konkursów szybkiej ścieżki oznacza w praktyce zielone światło dla bardzo szerokiego spektrum nowatorskich projektów. Celowo nie określamy obszarów badawczych, ani nie wskazujemy konkretnych sektorów gospodarki, których mają dotyczyć projekty. Oczekujemy jednak aby technologie i produkty, które powstaną dzięki naszemu wsparciu, wychodziły naprzeciw potrzebom rozwijającej się gospodarki i posiadały potencjał rynkowy – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.
W tej edycji szybkiej ścieżki dla MŚP, na najlepsze projekty czeka aż miliard złotych (100 mln zł na projekty zlokalizowane na Mazowszu i 900 mln zł – w pozostałych województwach). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.  Z kolei w konkursie dla dużych przedsiębiorstw, NCBR przeznaczyło na wsparcie 350 mln zł, określając minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie 5 mln dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę i 10 mln zł dla konsorcjów.
Nabór w obydwu konkursach potrwa od 2 października do 29 grudnia b.r.

 
(Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)