Cała treść

Wspólny Bilet w transporcie kolejowym

Wspólny Bilet pozwoli skrócić czas obsługi podróżnego i poszerzy dotychczasową ofertę, poprzez możliwość wyboru najdogodniejszego pociągu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu na pozyskanie informacji, czy też zakup biletu.
– Wspólny Bilet to ważny element strategii rządu. Pakiet Podróżnika to jego pierwszy etap. Dzięki niemu unowocześniamy kolej – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel podczas konferencji „Wspólny Bilet w transporcie kolejowym”.
Idea wspólnego biletu znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Strategia zakłada integrację różnych gałęzi transportu, m.in.: poprzez wprowadzenie biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju.
Dla realizacji tych założeń MIB podjęło działania w celu opracowania koncepcji wspólnego biletu. Prace analityczne, prowadzone w pierwszej połowie 2016 roku przez MIB, Grupę PKP, UTK, Instytut Kolejnictwa, Przewozy Regionalne oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, zaowocowały analizą aspektów wdrożenia oraz rekomendacjami, z których zostały stworzone założenia projektu „Wspólny Bilet”.
Ze względu na bardzo złożony charakter tego przedsięwzięcia oraz wielu interesariuszy, minister infrastruktury i budownictwa zdecydował o powołaniu Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet”.
Zadaniem Komitetu, jako organu pomocniczego ministra, jest m.in. inicjowanie prac, określanie kierunków prowadzonych działań oraz podział i koordynacja zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia projektu. Komitet podejmuje ponadto decyzje w zakresie wyboru sposobu jego realizacji.
Celem głównym projektu jest stymulowanie popytu na usługi transportu kolejowego poprzez podniesienie standardu obsługi podróżnych oraz zwiększenie sieci dystrybucji biletów i uproszczenie systemu taryfowo-biletowego, wprowadzenie biletu elektronicznego umożliwiającego automatyczne dokonywanie płatności, zachęcenie pasażerów do korzystania z  transportu zbiorowego i zwiększenie sprawności podróżowania środkami transportu należącymi do różnych przewoźników pasażerskich.
Od 11 września 2017 r. funkcjonuje już Pakiet Podróżnika, który jest nową propozycją PKP Intercity, POLREGIO, PKP SKM. Daje on możliwość zakupu biletów na kilka przejazdów, w jednej kasie, na wspólnym blankiecie i przy najlepszej cenie.
– Zapraszamy samorządy do udziału w pracach nad Wspólnym Biletem – powiedział wiceminister Andrzej Bittel podczas wystąpienia na konferencji.

 

***

15 września 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wspólny bilet w transporcie kolejowym” zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, PKP SA, PKP IC, PKP Informatyka, PKP SKM, Przewozów Regionalnych oraz krajowi i zagraniczni eksperci rynku kolejowego, a także przedstawiciele sektora bankowego.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)