Cała treść

Studium wykonalności metra w Krakowie z dofinansowaniem

W poniedziałek 16 października podpisano umowę na dofinansowanie opracowania studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Koszt przedsięwzięcia to 10 mln zł, z czego 50 proc. zagwarantuje Miasto jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie zamówienia publicznego przewidziano na koniec 2017 roku, a planowany termin odebrania opracowania to koniec 2019.
Działania Gminy Miejskiej Kraków są pokłosiem wyników referendum z 25 maja 2014 roku. Ponad 55 proc. mieszkańców biorących w nim udział wypowiedziało się za realizacją ww. inwestycji. W odpowiedzi na wyniki referendum Prezydent Miasta Krakowa powołał „zespół zadaniowy ds. realizacji wyników referendum w zakresie pytania obejmującego zagadnienia budowy metra w Krakowie”. W jego skład zostali powołani pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, krakowskich uczelni oraz niezależni eksperci.
W wyniku prac zespołu, został przygotowany zakres rzeczowy do zlecenia opracowania „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Obejmowało ono swym zakresem cały obszar miasta i zakładało różne warianty rozwoju sieci transportowej. Celem opracowania było przede wszystkim zaproponowanie takich rozwiązań w zakresie systemu transportowego, których efektem byłoby odwrócenie negatywnego trendu wzrostu udziału podróży wykonywanych samochodem osobowym oraz zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej. Dodatkowo, przeprowadzone konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i przedstawicielami inicjatywy JASPERS, potwierdziły, że dopiero powyższe opracowanie będzie podstawą do uzyskania ewentualnego dofinansowania ze środków UE do dalszych prac projektowych, jak również później realizacyjnych.
W ramach opracowania przeprowadzono m.in. analizy społeczno-gospodarcze, ruchowe, ekonomiczne, finansowe, wrażliwości, realizacyjne, wpływu na środowisko. W toku prac opracowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których do dalszej realizacji zarekomendowano wariant IV.3 „MetroMetrobus”. Zakłada on budowę jednej linii metra o przebiegu zgodnym ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” (za wyjątkiem odcinka prowadzonego w ciągu alei Jana Pawła II) na kierunku wschód-zachód o długości około 15 km oraz rozwój systemu szybkiego tramwaju bez budowy nowego tunelu. Rozwój systemu szybkiego tramwaju dotyczy modernizacji i podniesienia parametrów odcinków istniejących tramwaju tradycyjnego, a także budowy nowych odcinków tramwajowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szybkiego tramwaju. Ponadto zostanie zapewniony priorytet dla tramwajów w systemie sterowania ruchem.
Wyniki opracowania dały podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji prac projektowych, jakimi powinny być „Studium wykonalności” lub „Koncepcja budowy premetra/metra”.
Podjęcie decyzji o budowie szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego wymaga opracowania dokumentacji o wyższym stopniu szczegółowości oraz uwzględniającego szczegółowe aspekty techniczne dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy; przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametrów eksploatacyjnych taboru.
W tym celu Gmina Miejska Kraków przygotowała wniosek o dofinansowanie opracowania p.n. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską. Wniosek 3 lutego tego roku uzyskał akceptację Ministerstwa Rozwoju. Był to pierwszy etap oceny. Kolejnym krokiem była ocena Komisji Europejskiej.
23 czerwca Ministerstwo Rozwoju zamieściło na swojej stronie internetowej informację o propozycji podziału środków z budżetu trzeciego konkursu o wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę”. Wśród zarekomendowanych do wsparcia projektów było m. in. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Rekomendacja dla przyznania wsparcia finansowego dla była uwarunkowana złożeniem dobrej jakości wniosku aplikacyjnego.
Komisja Europejska w ramach konkursu CEF, zarekomendowała do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski. Polska złożyła w konkursie 20 wniosków aplikacyjnych, jednak jedynie 10 spośród nich zyskało aprobatę Komisji Europejskiej, w tym wniosek Gminy Miejskiej Kraków.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)