Cała treść

Inteligentne Systemy Transportowe: czym są i jak je wdrażać?

Centrum Unijnych Projektów Transportowych udostępniło w wersji elektronicznej cztery podręczniki, które stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Znajdują się w nich informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS.

 
Podręcznik nr 1 – Opis metodyki opracowania architektury ITS

Wyjaśniono w nim, czym jest Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME), jak przygotować się do opracowywania architektury ITS. W podręczniku opisano m.in. perspektywy i poziomy w architekturach ITS oraz powiązane z nimi modele i standardy. Zaprezentowano elementy Architektury FRAME, metodykę pracy z Architekturą FRAME i proces opracowywania architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych FRAME.

 
Podręcznik nr 2 – Opis dobrych praktyk wdrożeniowych

W drugiej części podręcznika podzielono się doświadczeniem, dobrymi praktykami i zarekomendowano skuteczne rozwiązania. Dobre praktyki usystematyzowano, przyporządkowując je poszczególnym fazom realizacji projektu: od inicjacji, poprzez planowanie, projektowanie, implementację, aż do eksploatacji gotowego systemu. Opisano m.in. o modele prawno-organizacyjne, instrumenty i narzędzia planowania, finansowanie oraz kontrolę inwestycji, a także zarządzanie projektem i wybór wykonawcy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa zamówień publicznych.

 
Podręcznik nr 3 – Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych

W tej części przygotowanego przez CUPT podręcznika objaśniono zasady polityki transportowej Unii Europejskiej i akty prawne UE, które regulują działania w obszarze ITS, oraz skutki transpozycji europejskich regulacji do prawa polskiego. Omówiono trudności, które hamują rozwój systemów ITS w Polsce, wynikające m.in. z obowiązku ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Poruszono także kwestie dotyczące związków systemów ITS z infrastrukturą krytyczną państwa i zawartych w ustawie o drogach publicznych zasadach dotyczących wyboru i wdrażaniem aplikacji oraz usług ITS.

 
Podręcznik nr 4 – Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Ostatnia część zawiera porady na temat tego jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na inteligentne systemy transportowe. Dokonano szczegółowej analizy m.in. wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w kontekście norm i specyfikacji technicznych, zaprezentowano struktury wymiany danych i architekturę przepływu danych w systemach ITS oraz wybrane protokoły komunikacyjne.

Przygotowane przez CUPT podręczniki uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, m.in. prof. Mirosława Siergiejczyka z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i dr inż. Jacka Oskarbskiego, Kierownika Działu Inżynierii Transportu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Opracowanie podręczników było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Z treścią podręczników można zapoznać się tutaj.

 
(Źródło: CUPT)