Cała treść

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w zakresie transportu kolejowego, lotniczego, drogowego i spraw horyzontalnych

Komisja Europejska rozpoczynając prace nad nową inicjatywą polityczną lub planując przegląd istniejącego ustawodawstwa zwykle otwiera konsultacje społeczne. Osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane tematem lub posiadające ekspercką wiedzę w danym zakresie mogą pomóc w kształtowaniu propozycji, zanim Komisja Europejska przekaże ją Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu do dalszych prac i ewentualnego przyjęcia. Wczesna identyfikacja interesów narodowych pozwoli efektywnie i skutecznie negocjować korzystne z punktu widzenia Polski zapisy na późniejszym etapie prac.
Konsultacje KE są okazją dla państw członkowskich oraz dla branży i partnerów społecznych do zaprezentowania swojego stanowiska. Resort zachęca organizacje branżowe do udziału w konsultacjach.
Konsultacje publiczne prowadzone są w języku angielskim.
Lista konsultacji według terminu ich planowanego zakończenia:

Transport kolejowy

Ocena rozporządzenia (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.
Okres konsultacji: 27.05.2016 – 29.08.2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-european-rail-network-for-competitive-freight_en.htm

Prawa pasażerów w transporcie lotniczym

Badanie dotyczące preferencji pasażerów w zakresie przewozu płynów na lotniskach UE.
Okres konsultacji: 23.06.2016 – 31.08.2016
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-eu-air-travel-passenger-liquid-survey_en.htm

Transport lotniczy

Ocena ex-post efektywności działania i systemu pobierania opłat w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
Okres konsultacji: 07/06/2016 – 04/09/2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2016-ses-performance-charging-schemes_en.htm

Transport drogowy

Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczącego dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 dotyczącego dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
Okres konsultacji: 15/06/2016 – 15/09/2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm

Inteligentne Systemy Transportowe

Konsultacje społeczne w sprawie unijnej inicjatywy C-ITS.
Okres konsultacji: 24/06/2016 – 16/09/2016
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2016-c-its-initiative_en.htm

Transport drogowy

Przegląd zmienionej dyrektywy 1999/62/WE („eurowinieta”) w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych dróg przez pojazdy ciężarowe.
Okres konsultacji: 08/07/2016 – 02/10/2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm

Transport drogowy

Przegląd dyrektywy 2004/52/WE i decyzji 2009/750/WE w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej.
Okres konsultacji: 08/07/2016 – 02/10/2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_en.htm

Transport drogowy

Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie zużycia paliwa i emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe.
Okres konsultacji: 20/07/2016 – 28/10/2016
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0031_en.htm

Transport drogowy

Przegląd rozporządzenia (UE) nr 443/2009 i rozporządzenia (UE) nr 510/2011 określających normy emisji CO2 dla lekkich samochodów dostawczych.
Okres konsultacji: 20/07/2016 – 28/10/2016
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0030_en.htm

Kwestie społeczne – konsultacje dotyczące równości płci w transporcie

Okres konsultacji: 14/07/2016 – 31/10/2016
http://ec.europa.eu/transport/themes/social/consultations/2016-women-in-transport_en.htm

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)