Cała treść

NCBR szuka partnera publicznego do programu w zakresie e-mobilności

W najbliższym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie realizację programów badawczych w nowatorskiej formule problem-driven research. Pierwszy Program będzie dotyczył „Bezemisyjnego transportu publicznego”, a jego efektem ma być wdrożenie przez samorządy innowacyjnych i potrzebnych rozwiązań w tym obszarze. W związku z tym NCBR poszukuje partnerów publicznych, którzy zaangażują się we współpracę przy ww. Programie badawczym poprzez zdefiniowanie problemu do rozwiązania oraz zadeklarują wykorzystanie opracowanych rozwiązań w praktyce.
Program na rzecz „Bezemisyjnego transportu publicznego” ma zintensyfikować proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie dedykowanego, publicznego wsparcia finansowego na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego oraz kompleksowych rozwiązań infrastruktury ładowania (rozwiązania techniczne, modele biznesowe), które w efekcie pozwolą na minimalizację kosztów zakupu i eksploatacji w tym obszarze.
Jest to pierwszy program realizowany w nowej formule, w ramach której prace badawcze sfinansowane przez NCBR przyczynią się do rozwiązania określonego problemu o szerokim oddziaływaniu społecznym.
Nadrzędnym celem współpracy pomiędzy partnerem a NCBR jest opracowanie nowych, niedostępnych dzisiaj na rynku, produktów, które zostaną zamówione po opracowaniu i spełnieniu wszystkich oczekiwanych wymagań. Rolą Partnera będzie współpraca w kreowaniu rynku wstępnego dla tych rozwiązań.
Współpraca będzie przebiegać w kilku etapach:

  • Zdefiniowanie przez Partnera we współpracy z NCBR docelowych produktów, założeń i wymagań funkcjonalnych.
  • Ogłoszenie i realizacja przez NCBR wspólnie z Parterem programu badawczego, dokonanie weryfikacji i oceny ofert konkursowych oraz wyłonienie zwycięzcy.
  • Dokonanie przez Partnera zakupu produktów będących wynikiem projektu badawczego. Zakup ten będzie mógł być współfinansowany ze środków zewnętrznych.

Partnerem może być każdy podmiot publiczny, bez względu na jego formę prawną, którego głównym celem działalności nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (tj. nie konkuruje na rynku).
Propozycje tematów wpisujących się w obszar można przesyłać do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj.

 
(Źródło: NCBR)