Cała treść

Projekt ustawy ws. profesjonalnej rejestracji pojazdów przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów

4 stycznia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa skierował do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją i badaniem pojazdów poprzez wprowadzenie do prawa krajowego nowej formy czasowej rejestracji pojazdów, zwanej profesjonalną rejestracją pojazdów.
Wdrożenie tej formy czasowego użytkowania pojazdów w ruchu drogowym umożliwi podmiotom uprawnionym wykonywanie jazd testowych, bez potrzeby rejestracji odrębnie każdego testowanego pojazdu w urzędzie.
Projekt jest realizacją postulatów branży motoryzacyjnej i jednostek badawczych. Przedstawiony pakiet wymagań dla profesjonalnej rejestracji pojazdów powinien stanowić skuteczne narzędzie prawne, które zmniejszy obciążenia administracyjne dla ww. podmiotów, jak również dla organów rejestrujących, a jednocześnie będzie służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym z tą formą rejestracji i ponoszeniu odpowiedzialności przez uprawnione podmioty za  testowane pojazdy.
W projekcie zaproponowano kompleksowe rozwiązania dla tej nowej formy rejestracji, począwszy od złożenia wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji poprzez obowiązki wynikające z uprawnień dla podmiotów z nich korzystających, działania organu rejestrującego (starosty), gromadzenie określonego zakresu danych i informacji w centralnej ewidencji pojazdów, określenie zasad ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów do jazd testowych, działań zabronionych i sankcji oraz działań organów kontroli ruchu drogowego.
Projekt ustawy odzwierciedla wcześniej opracowane przez MIB założenia dla profesjonalnej rejestracji pojazdów, które były szczegółowo konsultowane z partnerami społecznymi z branży motoryzacyjnej. Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)