Cała treść

W Warszawie powstanie Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie w życie założeń warszawskiej polityki mobilności to priorytetowe zadania nowego Biura Polityki Mobilności i Transportu, które powstanie 20 lutego br.
– Naszym absolutnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych. Nowa struktura biura musi odzwierciedlać zmianę sposobu myślenia na temat kwestii mobilności i transportu w mieście – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.
Pion Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu będzie odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi.
Pion Mobilności i Strategii Transportowej zajmie się wprowadzaniem polityki mobilności i strategii transportowej, dbaniem o utrzymywanie odpowiednich standardów ruchu pieszego i rowerowego, strategiczną współpracą z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i innymi jednostkami miasta, przygotowywaniem oraz analizą obsługi transportowej obszarów i koncepcji rozwiązań transportowych.
Do zadań pionu Infrastruktury Drogowej i Organizacji będzie należało planowanie rozwoju sieci drogowej, prowadzenie polityki parkingowej (także dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego), współpraca z dzielnicami w zakresie zarządzania drogami gminnymi a także nadzór nad ZDM, ZTM, ZRiKD i ZOM.
Miasto intensyfikuje działania nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z pierwszych zadań nowego biura będzie opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy, w szczególności działań, które doprowadzą do systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród pieszych. Realizując to zadanie Miasto będzie współdziałać z wieloma podmiotami, w taki sposób, aby poprzez koordynację aktywności uzyskać oczekiwane rezultaty. Planujemy powołanie stałego zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu, który będzie opiniował proponowane rozwiązania. Do współpracy z tym zespołem zaprosimy Policję.
Program poprawy bezpieczeństwa będzie uwzględniał priorytety określone w kierunkach polityki Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2021, takie jak: edukacja i szkolenia, egzekucja przepisów ruchu drogowego, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, bezpieczniejsze pojazdy, stosowanie nowoczesnych technologii, pomoc ofiarom wypadków, ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.
W tym roku m.in. przewidziany jest kolejny audyt tysiąca przejść dla pieszych oraz doświetlenie ok. 250 przejść. Modernizowane będą skrzyżowania, na których dochodziło w ubiegłych latach do największej liczby wypadków i kolizji. Na bieżąco monitorowane będzie działanie sygnalizacji świetlnych, budowane będą azyle dla pieszych, progi zwalniające, porządkowane parkowanie pojazdów w rejonie przejść i skrzyżowań. Trwają analizy dotyczące wprowadzenia dla niektórych rejonów miasta stref ruchu uspokojonego (tempo 30). Planowane są także kampanie edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w komunikacji publicznej dla dzieci i dorosłych.
Warszawska polityka mobilności (WPM) to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transportowej i 6 latach realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne nowy dokument poszerza optykę spojrzenia na warszawski transport i zarządzanie nim.
Warszawska polityka mobilności jest zbieżna z oczekiwaniami warszawiaków dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rowerowy i pieszy), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta.
WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego.
Wprowadzaniem i monitorowaniem wdrażania WPM i Strategii zajmie się wydzielony pion BPMiT. Pion ten będzie koordynował działania podejmowane na rzecz realizacji Warszawskiej polityki mobilności przez poszczególne biura i jednostki organizacyjne miasta. Tu będą także powstawały  mi.n. wytyczne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji zagospodarowania obszarów, opracowania programowe, studialne i koncepcyjne z zakresu obsługi transportowej, koncepcje obsługi transportowej  dużych imprez masowych. Ważna będzie także współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, PKP PLK oraz innymi instytucjami w zakresie powiązania sieci transportowej miasta z układami transportowymi regionu i kraju.

 
(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)