Cała treść

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu

Omówienie koncepcji prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu (SRT) było tematem pierwszego posiedzenia Zespołu ds. SRT. Spotkaniu, które odbyło się 28 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przewodniczyła wiceminister Justyna Skrzydło. Wzięli w nim również udział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawiciele resortów, regionów oraz eksperci.
Zespół został powołany uchwałą Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju w sprawie powołania międzyresortowych zespołów ds. aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Konieczność aktualizacji SRT wynika z przyjęcia SOR oraz potrzeby dostosowania zapisów SRT do aktualnych priorytetów Rządu RP.

Czy jest Strategia Rozwoju Transportu?

Jest to dokument, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego.
SRT jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu – Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju i Strategii Rozwoju Kraju 2020. Uwzględnia priorytety różnych polityk Unii Europejskiej – transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska.
Rada Ministrów przyjęła SRT 22 stycznia 2013 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)