Cała treść

Podpisano umowę o współpracy technicznej pomiędzy Instytutem Kolejnictwa i AFER

W dniach 4–5 lipca 2016 r. delegacja Instytutu Kolejnictwa złożyła wizytę w Rumunii. Instytut był reprezentowany przez dra Andrzeja Massela – Zastępcę Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych oraz Zbigniewa Szafrańskiego – Kierownika Ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej.
Pierwszego dnia, podczas oficjalnego spotkania delegacji Instytutu Kolejnictwa z panem Dragoş Floroiu – Dyrektorem Generalnym AFER (Rumuńskiej Władzy Kolejowej) i jego współpracownikami, zawarto Umowę o współpracy technicznej i badawczej pomiędzy stronami.
AFER i IK zainicjowały kontakty w 2013 roku. Przedstawiciele stron uczestniczyli w konferencjach technicznych zarówno w Polsce, jak i Rumunii. Kilka artykułów naukowych zostało opublikowanych w wydawnictwach tych jednostek. Ale wydarzenie z lipca 2016 roku – obchody 20-lecia Kolejowego Okręgu Badawczego w Żmigrodzie (użytkowanego przez IK) przyspieszyły przygotowania formalne. Czynnikiem wspierającym była również propozycja ściślejszej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi eksploatującymi kolejowe okręgi badawcze na świecie (funkcjonuje 8 takich okręgów), zainicjowana przez stronę rumuńską.
Umowa koncentruje się na następujących obszarach współpracy:

  • Wymiana naukowców, personelu technicznego i innych ekspertów;
  • Wymiana publikacji oraz informacji natury naukowej lub technicznej;
  • Zapraszanie na seminaria, sympozja, inne spotkania i szkolenia;
  • Przyjmowanie wizyt technicznych w przypadkach obustronnie uzgodnionych;
  • Realizacja projektów wspólnych lub tematów wspólnego zainteresowania.

Umowa otwiera możliwości nie tylko wspólnego uczestnictwa w projektach naukowych, ale również codziennych kontaktów pomiędzy ekspertami obu stron.
Następnego dnia delegatów IK zapoznano z możliwościami Centrum Doświadczalnego w Făurei, zarówno okręgu badawczego, jak i zlokalizowanych tam laboratoriów. Obie strony, zarówno AFER, jak i IK, w przeszłości wykorzystały swoje okręgi badawcze do demonstracji rezultatów projektów europejskich, wykonanych w ramach programu ramowego FP7 UE. Choć parametry techniczne torów AFER i IK różnią się, eksperci dostrzegają potencjał współpracy również i w tym obszarze.

 
(Źródło: Instytut Kolejnictwa)