Cała treść

Zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego

11 grudnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzenie Nr 66 w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego (poz. 84). Dokument wchodzi w życie z dniem podpisania. Stosownie do upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po uprzednim zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, podjął decyzję o konieczności powołania Rady do spraw transportu intermodalnego, jako organu pomocniczego.
Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego poparli m.in.: PKP S.A., Instytut Kolejnictwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A., Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi, PCC Intermodal S.A., Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o., Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Izba Spedycji i Logistyki.
Celem powołania Rady do spraw transportu intermodalnego jest poprawa warunków jego funkcjonowania w Polsce poprzez likwidację istniejących barier, zarówno prawnych jak i organizacyjnych, hamujących rozwój tej gałęzi transportu oraz wskazanie działań koniecznych dla zapewnienia rozwoju transportu intermodalnego.
Do głównych zadań Rady należy:

  • sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;
  • opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.

(Źródło: MTBiGM)