Cała treść

Baza Konkurencyjności FE

Baza Konkurencyjności jest narzędziem służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Zgodnie z ww. wytycznymi do udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności są zobowiązani:
1. beneficjenci nie będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług;
2. beneficjenci będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ust. Pzp do jej stosowania:

  • w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług;
  •  w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ust. Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług.

Publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez beneficjentów PO IiŚ 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2016 roku.
Baza Konkurencyjności jest dostępna pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

(Źródło: CUPT)