Cała treść

Wzmacnianie wymiaru miejskiego polityki spójności

“Mocno akcentujemy wymiar miejski w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wparcie dla miast jest też wyraźnie widoczne w obecnej perspektywie finansowej. Co ważne – dotyczy ono nie tylko dużych ośrodków, ale także mniejszych o znaczeniu subregionalnym i lokalnym” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński inaugurując konferencję „Wzmacnianie wymiaru miejskiego – perspektywa europejska i krajowa”, która 13 lipca br. odbyła się w Warszawie.
W spotkaniu uczestniczył też wiceminister Paweł Chorąży.
Wiceszef resortu podkreślił, że rozwój obszarów miejskich, niezależenie od ich wielkości, jest bardzo ważny dla wzrostu gospodarczego całej Unii Europejskiej.
“Miasta są kluczowym partnerem w osiąganiu unijnych i krajowych celów rozwojowych, bezpośrednio lub pośrednio realizując polityki na poziomie lokalnym” – powiedział wiceminister.
Pod koniec maja br., podczas spotkania ministrów państw członkowskich, przyjęto Pakt amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską Unii Europejskiej. Pakt nadaje kształt Agendzie Miejskiej, wyznacza jej cele, wskazuje tematy priorytetowe i ramy operacyjne. Określa sposób zarządzania działaniami realizowanymi w ramach Agendy Miejskiej.
“Dzięki Agendzie Miejskiej wszystkie miasta, zarówno duże jak i mniejsze, mogą uczestniczyć nie tylko we wdrażaniu, ale też w kształtowaniu przyszłych polityk, prawodawstwa czy instrumentów finansowych oraz dzielić się najlepszymi praktykami z innymi europejskimi miastami” – wskazał wiceminister Kwieciński.
Kluczowym mechanizmem realizacji Agendy jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich, miast, właściwych dyrekcji generalnych Komisji oraz innych organizacji zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw tworzonych dla każdego tematu priorytetowego. Pierwsze z czterech pilotażowych partnerstw (dla tematów: jakość powietrza, integracja migrantów i uchodźców, mieszkalnictwo oraz ubóstwo miejskie) oficjalnie zainaugurowano 30 maja.
“Priorytety Agendy Miejskiej znajdują odzwierciedlenie w najważniejszych kierunkach działań ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz w działaniach kierowanych do miast w ramach przygotowywanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – dodał wiceszef resortu.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)