Cała treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

27 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego. Zespół został powołany na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego zgłoszony  8 grudnia.
Do zadań Zespołu należy wypracowanie rozwiązań korzystnych dla branży transportu drogowego, która ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców transportu drogowego przedstawili propozycje spraw koniecznych do rozwiązania przez Zespół. Podczas posiedzenia zostały podjęte ustalenia dotyczące przyjęcia regulaminu Zespołu, wyboru współprzewodniczących, którzy będą rotacyjnie prowadzić posiedzenia oraz trybu powołania składu Zespołu.
Postanowiono, że w pracach Zespołu weźmie udział po dwunastu przedstawicieli pracodawców oraz strony związkowej. Uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do pisemnego wskazania przedstawicieli reprezentujących organizacje pracodawców oraz związków zawodowych pracowników. Ustalono, że kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego odbędzie się ciągu 3 tygodni.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)