Cała treść

Europa w ruchu

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców ciężarówek i tirów. 
Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji.
„Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zatorów komunikacyjnych, ograniczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw, zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i zapewnienie odpowiednich warunków i czasu odpoczynku pracownikom. Długoterminowe korzyści płynące z tych środków wykraczają daleko poza sektor transportu poprzez promowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, zwiększenie sprawiedliwości społecznej, zwiększenie wyboru dla konsumentów oraz zdecydowane wprowadzenie Europy na drogę do niskich emisji.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: – Świat transportu zmienia się zasadniczo. Europa musi wykorzystać tę okazję, aby ukształtować przyszłość mobilności. To nasza szansa na zmianę paradygmatu. Chciałbym, aby przemysł europejski nie tylko był częścią globalnej zmiany, ale by nadawał jej ton.
Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: – Nasze podejście do mobilności obejmuje nie tylko sektor transportu. Nowe tendencje w transporcie postrzegamy również w kontekście nowych trendów gospodarczych, takich jak gospodarka społecznościowa lub gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to zatem szansa na modernizację całej gospodarki europejskiej i nadanie jej bardziej zrównoważonego charakteru.
Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: – UE ma wyjątkową okazję, aby być liderem w modernizacji transportu drogowego nie tylko w Europie, lecz również na poziomie globalnymNasze reformy stworzą podstawy dla znormalizowanych cyfrowych rozwiązań w transporcie, sprawiedliwych warunków socjalnych i łatwiejszych do egzekwowania przepisów rynkowych. Dzięki temu zmaleją społeczno-ekonomiczne koszty transportu, jak czas tracony w korkach ulicznych, liczba śmiertelnych wypadków oraz wypadków, których ofiary odnoszą poważne obrażenia, zagrożenie dla zdrowia powodowane zanieczyszczeniem i hałasem, a zarazem korzyści odniosą obywatele, przedsiębiorstwa i przyroda. Wspólne normy i usługi transgraniczne ułatwią również podróże multimodalne w Europie.
Mobilność ma znaczący wpływ na życie codzienne obywateli europejskich. Sektor ten zatrudnia bezpośrednio ponad 11 milionów osób. Jednak obecnie stoi on w obliczu zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych, których tempo wzrasta. Wykorzystanie tych zmian ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Europy, która chroni, wspiera i broni – jednego z priorytetów politycznych Komisji Junckera. W tym celu Komisja przyjęła długoterminową strategię, której celem jest przekształcenie tych wyzwań w szanse i wprowadzenie do roku 2025 inteligentnej, sprawiedliwej społecznie i konkurencyjnej mobilności. UE będzie stymulować ten proces za pomocą prawodawstwa i środków wspierających, w tym inwestycji w infrastrukturę, badania naukowe i innowacje. Dzięki temu to w Europie zostaną opracowane i wprowadzone najlepsze ekologiczne, połączone i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie mobilności, pojazdy i wyposażenie.
Strategii towarzyszy pierwsza seria 8 wniosków ustawodawczych dotyczących transportu drogowego. Sektor ten ma szczególne znaczenie, ponieważ zatrudnia bezpośrednio 5 mln Europejczyków, a jednocześnie jest odpowiedzialny za emisje prawie jednej piątej wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Wnioski doprowadzą do poprawy funkcjonowania rynku przewozów drogowych oraz warunków socjalnych i zatrudnienia pracowników. Zostanie to zrealizowane w drodze bardziej rygorystycznego egzekwowania przepisów, zwalczania nielegalnych praktyk w zakresie zatrudnienia, ograniczenia administracyjnego obciążenia przedsiębiorstw oraz poprzez zwiększenie przejrzystości obowiązujących przepisów, np. w odniesieniu do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej.
Komisja wspiera również rozwiązania w zakresie płynnej mobilności, tak by obywatele i przedsiębiorstwa mogli łatwo przemieszczać się w całej Europie. Przykładem jest wniosek mający na celu zwiększenie interoperacyjności systemów pobierania opłat, który umożliwi użytkownikom dróg poruszanie się w całej UE bez konieczności znajomości różnych formalności administracyjnych. Wspólne specyfikacje dotyczące danych pochodzących z transportu publicznego pasażerów umożliwią im lepsze zaplanowanie podróży i wybranie najlepszej trasy, nawet gdy przechodzi ona przez granice państwowe.
Pierwsza partia 8 wniosków zostanie uzupełniona w ciągu najbliższych 12 miesięcy o inne propozycje, w tym normy dotyczące emisji na okres po 2020 r. dla samochodów osobowych i dostawczych, a także pierwsze normy emisji dla pojazdów ciężkich, będące następstwem wniosku dotyczącego monitorowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Wnioski te przyczynią się do stymulowania innowacji, poprawy konkurencyjności, zmniejszenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu.

 
(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)