Cała treść

Nowe inwestycje w rozwój ekomobilności miejskiej w Polsce Wschodniej

Dzięki blisko 390 mln zł z Programu Polska Wschodnia poprawi się jakość podróżowania komunikacją miejską w Lublinie i Białymstoku. 27 czerwca br. zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie zrównoważonego transportu miejskiego.
Lublin i Białystok kontynuują działania na rzecz tworzenia ekologicznych, zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujących także sąsiadujące z nimi gminy. Zawarte umowy dotyczą projektów:

  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie;
  • Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF (Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego) wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej;
  • Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku.

– Kompleksowe projekty obejmujące: infrastrukturę, ekologiczny tabor i nowoczesne systemy informatyczne (ITS) dają szansę na jakościową zmianę, poprawę stanu środowiska naturalnego i podniesienie komfortu życia w Lublinie i Białymstoku. Cieszę się, że w najbliższych latach mieszkańcy miast Polski Wschodniej będą mogli skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu transportu publicznego – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

– Nie mogę nie wspomnieć o szansie, jaką ekomobilność, w tym elektromobilność, jest dla rozwoju polskiej gospodarki, w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego. Mam więc nadzieję, że polscy producenci ekologicznego taboru staną do przetargów ogłaszanych przez Lublin i Białystok, ale i pozostałe miasta Polski Wschodniej realizujące projekty zrównoważonej mobilności miejskiej– dodał wiceminister.

 
Projekty w województwie lubelskim

Projekt „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” m. in. zakup 21 sztuk ekologicznego taboru i rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej.
Całkowity koszt inwestycji to 203,1 mln zł, w tym ponad 159 mln zł dofinansowania z POPW, zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2020 r.
Drugi lubelski projekt to „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”. W ramach projektu planowane są m. in. zakup trolejbusów i autobusów (razem 44 pojazdy), rozbudowa systemu informacji pasażerskiej na przystankach oraz budowa systemu biletu elektronicznego z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta.
Na realizację projektu Lublin otrzyma 123,77 mln zł z POPW, całkowity koszt inwestycji to 174,8 mln zł. Termin ukończenia zaplanowano na 2021 r. Projekty Lublina przyczynią się do poprawy mobilności mieszkańców i stanu środowiska naturalnego w aglomeracji (LOF) zapewniając szybsze połączenia komunikacji zbiorowej z centrum miasta, obejmując usługami tereny dotychczas nieobsługiwane, integrując transport publiczny z komunikacją pieszą i rowerową. Zakupiony tabor, przejścia dla pieszych i perony będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 
Projekt w województwie podlaskim

Kolejny projekt to „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”. Przyznane środki miasto przeznaczy m. in. na zakup 20 szt. niskoemisyjnych autobusów, system informacji pasażerskiej, biletomaty, zmodernizowany system biletu elektronicznego, a także zbudowany parking P&R przy ul. Kawaleryjskiej.
Projekt przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej oferty przewozowej dla mieszkańców Białegostoku i gmin ościennych. Inwestycja umożliwi uruchomienie nowych połączeń z osiedlami mieszkaniowymi dotychczas nie obsługiwanymi przez komunikację miejską a także poprawi skomunikowanie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku z pozostałą częścią miasta. Dzięki projektowi nastąpi także integracja transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową), co pozwoli na ograniczenie wykorzystania indywidulanych samochodów w codziennych podróżach mieszkańców i zmniejszy negatywną presję na środowisko naturalne.
Miasto otrzyma z POPW ponad 105,2 mln zł, całkowity koszt inwestycji opiewa na 161,7 mln zł. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2019 r.
Nowe inwestycje są kontynuacją zmian wdrożonych ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oraz uzupełniają kompleksowe projekty Lublina i Białegostoku w Programie Polska Wschodnia, dla których umowy zawarto w ubiegłym kwartale.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)