Cała treść

Innowacyjna kolej – NCBR i PLK ogłaszają konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Nowoczesny system transportu kolejowego na obszarze Polski, szybsze i bardziej ekologiczne podróże, innowacyjne systemy informatyczne, wykorzystanie najnowszych rozwiązań i technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą 50 mln złotych na realizację najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei. 30 października ruszy nabór wniosków o dofinansowanie. Wspólne Przedsięwzięcie NCBR oraz PKP PLK S.A. potrwa do końca 2023 roku.
Przedsięwzięcie pn. „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wkład w budżet programu ze strony NCBR oraz PKP PLK S.A. wynosi po 25 mln zł. Całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK to zatem 50 mln zł.
– Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym technologicznych, jest dużym wyzwaniem i wymaga wspólnych prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez naukowców oraz przedsiębiorców – komentuje projekt prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych.
– NCBR inicjuje projekty zwiększające innowacyjność poszczególnych sektorów gospodarki, odpowiadając na sygnały docierające do nas od przedstawicieli branży. Nasze doświadczenia z konkursu INNOTABOR potwierdzają, że sektor ma duży potencjał rozwoju. Liczymy, że współpraca z PKP PLK przyniesie kolejne nowatorskie projekty w strategicznej gałęzi gospodarki, jaką jest kolej – dodaje prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Nowe rozwiązania mają poprawić efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, co zapewni jej większą dostępność. Działania te przyczynią się także do zagwarantowania pasażerom wysokiej niezawodności przewozów kolejowych.
– To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej. Pozwoli on na wprowadzenie szeregu rozwiązań przyjaznych podróżnym oraz pomoże stworzyć bezpieczniejszy i jeszcze bardziej ekologiczny transport – podsumowuje Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.
W programie wskazano pięć obszarów tematycznych, na których skupiać się będą działania. Są to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. W ramach w/w pięciu obszarów do realizacji w sumie przewidziano 24 projekty badawczo-rozwojowe (b+r).
Program jest dedykowany jednostkom naukowym, uczelniom oraz firmom z branży kolejowej. Nabór wniosków rozpocznie się już 30 października 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112017-brik/

 

(Źródło: NCBR)