Cała treść

Platforma GIS na Mazurach

W Olsztynie powstanie platforma GIS (Geographic Information System) zawierająca zbiory danych przestrzennych. Dane z platformy będą służyć przedsiębiorcom do analiz przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie ogłosił przetarg na Wykonanie Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej infrastruktury danych przestrzennych przez uruchomienie „Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”, jako usług elektronicznych związanych z gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem dla przedsiębiorców danych do prezentacji cyfrowych map tematycznych i opracowań statystycznych. Gromadzone zbiory danych przestrzennych mają głównie służyć analizom w celu wspomagania decyzji gospodarczych dla przedsiębiorstw i urzędów.
Zamówienie będzie realizowane ze środków w części finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach 7. Osi priorytetowej, poddziałanie 7.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.