Cała treść

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy Europejskich w nowej wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Więcej funduszy niż obecnie będą miały do dyspozycji samorządy wojewódzkie. Wzrosną też wydatki na badania naukowe, innowacyjność, zatrudnienie i włączenie społeczne.Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przekazany do pozostałych resortów oraz samorządów wojewódzkich dokument „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne” otwiera krajową dyskusję o Funduszach Europejskich dla Polski na lata 2014-2020. Doprecyzowanie polskiej koncepcji wykorzystania funduszy unijnych ułatwi trwające negocjacje wysokości budżetu UE i zasad funkcjonowania polityki spójności.
Propozycje MRR uwzględniają zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa 2020, zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski oraz uwarunkowania krajowe, takie jak dostępność środków w budżecie państwa oraz inne krajowe dokumenty strategiczne. Nie przesądzając konkretnych kwot, przygotowany przez MRR dokument zawiera propozycje sposobu podziału środków na 11 celów tematycznych, tj.:

 • Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje;
 • Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 • Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 • Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
 • Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
 • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

W dokumencie zawarto również propozycję podziału kompetencji we wdrażaniu funduszy pomiędzy szczeblami władzami centralnymi i regionalnymi. W latach 2014-2020 zakres decentralizacji systemu wdrażania funduszy w Polsce będzie większy niż  obecnie. Oznacza to, że relatywnie więcej środków do dyspozycji otrzymają samorządy wojewódzkie.

(Źródło: www.mrr.gov.pl)