Cała treść

Autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego otwarta

Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z ponad 20-kilometrowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która skróci czas podróży o ponad pół godziny. To pierwszy odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Trasa w przyszłości stanie się częścią ciągu projektowanej autostrady A2 aż do granicy w Kukurykach. Wydzielenie budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia miało na celu jak najszybszą budowę tej drogi, by poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku i przenieść ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego. Każdego dnia przez to miasto przejeżdża 26 tys. pojazdów, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.
Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 2 od zachodu Mińska Mazowieckiego wjadą na nową trasę w okolicy wsi Choszczówka, natomiast od wschodu w okolicach wsi Ryczołek. Po oddaniu do ruchu trasy będą trwały prace wykończeniowe na drogach dojazdowych. Roboty te nie będą utrudniały ruchu na ciągu głównym trasy.
Obwodnica Mińska Mazowieckiego to nowoczesny obiekt infrastruktury drogowej spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa jak również ochrony środowiska naturalnego.
Droga została wybudowana zgodnie z zatwierdzoną przez odpowiednie służby decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględniającą takie rozwiązania techniczne, które maksymalnie chronią środowisko naturalne.
Podczas realizacji inwestycji GDDKiA, jak na każdym innym kontrakcie, kontrolowała jakość robót. Stwierdzone nieprawidłowości usuwane były przez wykonawcę na bieżąco, na podstawie zatwierdzonych programów naprawczych. Ostateczny odbiór inwestycji odbędzie się po zakończeniu robót wykończeniowych.
Realizację kontraktu zawartego z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., o wartości umownej 567,4 mln zł, rozpoczęto w sierpniu 2009 r.
Inwestycja zaprojektowana została przez konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s.
W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostały:

  • 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn);
  • 4 wiadukty w ciągu A-2;
  • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych;
  • 1 obiekt mostowy;
  • 1 kładka dla pieszych;
  • 13 przepustów;
  • 2 miejsca obsługi podróżnych;
  • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów);
  • oraz budowa 35 km dróg dojazdowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

(Źródło: GDDKiA)