Cała treść

Inwestycje, wydatki i zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych w 2012 roku

716 km dróg oddanych kierowcom do grudnia 2012 r., ponad 22 mld zł zrealizowanego planu finansowego, niemal 10 mld złotych zrefundowanych przez Unię Europejską, prawie miliard zł wpływów z Krajowego Systemu Poboru Opłat. To wszystko w ciągu zaledwie jednego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowuje 2012 rok. W budowie i przebudowie jest obecnie ponad 600 kilometrów dróg krajowych. W 2012 roku, do 10 grudnia 2012 r. oddano do ruchu 656,72 kilometrów nowoczesnych dróg poprawiających komfort podróżowania i skracających czas podróży (w tym autostrad 294,01 km i 329,72 km dróg ekspresowych). Dzięki oddanym w tym roku drogom kierowcy w krótszym czasie pokonają trasę np. ze stolicy do Łodzi, Wrocławia czy Gdańska (Warszawa – Łódź – krócej o 1,5 godz.; Warszawa – Wrocław – krócej o 2 godz.; Warszawa – Gdańsk – krócej o 1,5 godz.).
Kierowcy mogą obecnie korzystać z 1366,3 km autostrad i 1097 km dróg ekspresowych, a Program Budowy Dróg Krajowych obowiązujący do 2015 r. został zrealizowany w ponad 60 %.
Duża liczba oddawanych dróg pozwoliła na uzyskanie przez GDDKiA w krótkim czasie szybkich refundacji z Unii Europejskiej. W rezultacie ze złożonych przez wniosków o płatność na kwotę ponad 39,43 mld zł kosztów kwalifikowanych (ok. 33.5 mld wkładu UE) Komisja Europejska zrefundowała na dziś 27,5 mld zł, co oznacza wykorzystane niemal 67% dostępnej dla GDDKiA alokacji w ramach POIŚ (ok. 40,8 mld zł), przy upływie czasu 66%. Wydatki kwalifikowane, zadeklarowane przez GDDKiA (ponad 37 mld zł) stanowią ok. 25% wszystkich wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów POIiŚ.
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w 2012 roku GDDKiA podpisała trzy ostatnie umowy o dofinansowanie. Poziom wykorzystania dostępnej dla GDDKiA alokacji środków UE (ok. 850 mln zł) wynosi 75% (ok. 636 mln zł – kwota poświadczona przez PARP jako wkład UE).
Ponadto, w 2012 roku GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pięć dodatkowych umów o dofinansowanie, co w sumie daje podpisane 43 umowy i oznacza zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (przy obecnym kursie PLN/EUR).
Drogi wybudowane lub przebudowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 udostępnione dla ruchu:

  • Autostrady – 208,95 km, w tym na odcinku 24,46 km udostępniona jest jedna jezdnia;
  • Drogi ekspresowe – 472,24 km;
  • Drogi krajowe – 154,45 km;
  • Obwodnice – 14 szt.;
  • Krajowy System Poboru Opłat.

Najprawdopodobniej z końcem 2012 roku przekroczone zostaną prognozy wpływów z Krajowego Systemu Poboru opłat viaTOLL – określone na ten rok. Do 7 grudnia br. na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęła kwota 1,26 mld (wpływy od lipca 2011 roku). W tej chwili systemem objęte jest 1890 km dróg. Z początkiem 2013 roku (styczeń i marzec) system viaTOLL obejmie kolejne 300 km.
W 2012 r. poprawiło się bezpieczeństwo na drogach zarządzanych przez GDDKiA. Liczba ofiar śmiertelnych na tych drogach zmniejszyła się o 212 osób, (-15%) w stosunku do roku 2011 (styczeń –listopad).
W 2012 r. GDDKiA zaproponowała utworzenie krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o metodologię synergii następujących obszarów: inżynieria, nadzór, ratownictwo, edukacja. Na jej podstawie opracowywany jest Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego.
GDDKiA została liderem grupy inżynieria i opracowała w tym roku samodzielnie nowelizację rozporządzenia ministra infrastruktury o znakach i sygnałach drogowych oraz instrukcje wprowadzenia przekroju 2+1 jako uzupełnienie pomiędzy przekrojem 1+1, a dwujezdniowym. Oba przedsięwzięcia są obecnie procedowane przez MTBiGM. Z początkiem 2013 roku zostanie opracowany wieloletni plan prac w zakresie bezpieczeństwa drogowego obejmujący nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale także plan zmian w przepisach dotyczących zasad projektowania, budowy i eksploatacji dróg, a także plan prac badawczych.
Takie działanie pozwoli na efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, samo bowiem wprowadzenie zmian do rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oznacza ok. 30 procentowe oszczędności roczne w utrzymaniu oznakowania dla wszystkich zarządców dróg, co w przypadku GDDKiA oznacza oszczędność roczną na poziomie 80 mln złotych.
W 2013 r. w realizacji będzie 706,3 km dróg, do ruchu zostanie oddanych 401 km dróg, w tym 126,3 km autostrad i 235 km dróg ekspresowych.
Na realizację zadań budowlanych zarezerwowanych jest w programie budowy dróg na lata 2011-2015 18 mld zł z czego 15 mld zł będzie pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.
Prognozowane wpływy do KFD z tytułu refundacji środków UE to 6,8 mld zł ( w tym POIŚ – 6, 6 mld zł oraz PORPW- 200 mln zł.).
Zaplanowane wpływy z Krajowego Systemu Poboru Opłat (wpływy z elektronicznego i manualnego poboru opłat) w 2013 roku szacowane są w wysokości 1,48 mld zł. W pierwszym kwartale 2013 roku sieć dróg objętych Krajowym Systemem Poboru Opłat zwiększy się o kolejne 300 km. Rozszerzenia nastąpią w styczniu 2013 r. (139,12 km) oraz w marcu 2013 r. (160 km).

(Źródło: GDDKiA)