Cała treść

Z europarlamentarzystami o polityce spójności 2014-2020

Negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020 były tematem spotkań minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej podczas wizyty w Parlamencie Europejskim 26 czerwca 2013 roku. O stanie przygotowań do nowej perspektywy rozmawiała m.in. z Danutą Hübner, przewodniczącą komisji ds. polityki regionalnej PE.
Szefowa resortu rozwoju regionalnego przedstawiła posłom do Parlamentu Europejskiego zrzeszonym w Europejskiej Partii Ludowej najważniejsze kwestie dotyczące przyszłej polityki spójności w kontekście trwających negocjacji budżetowych i legislacyjnych. Prezydencja irlandzka planuje do końca czerwca osiągnąć kompromis z PE w pozostałych do zamknięcia ważnych blokach negocjacyjnych: zarządzanie i kontrola, projekty generujące dochód i partnerstwo publiczno-prywatne, duże projekty i pomoc techniczna. Minister Bieńkowska zwróciła uwagę na ważne dla Polski postulaty, czyli zmiany zapisów dotyczących finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz wyłączenia wydzielonego priorytetu na innowacje społeczne i ponadnarodowość z koncentracji tematycznej Europejskiego Funduszu Społecznego.
‘’Na początku czerwca przedstawiliśmy pierwszy projekt Umowy Partnerstwa. Zawiera on m.in. propozycje podziału środków europejskich na poszczególne cele tematyczne, fundusze i programy. Obecnie trwają rozmowy międzyresortowe, po których projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych’’ – poinformowała minister Bieńkowska.
Projekt Umowy Partnerstwa zakłada wzrost inwestycji w podnoszenie innowacyjności gospodarki i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną.
Równolegle z przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa trwają prace nad krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. ‘’Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata 2014-2020, nie została jeszcze rozdzielona pełna kwota środków na programy krajowe’’ – dodała minister Elżbieta Bieńkowska. ‘’Spodziewamy się, że Umowa Partnerstwa zostanie notyfikowana przez KE do końca 2013 roku, zaś programy do połowy 2014 roku’’ – zapowiedziała.
Minister przedstawiła europosłom aktualny stan wdrażania funduszy unijnych 2007-2013. ‘’Cieszy nas efektywność wdrażania środków w regionach, tym bardziej że już trzynaście z nich osiągnęło wymagany do końca 2013 r. pułap wartości wniosków o refundację przekazanych do Komisji Europejskiej. Województwa opolskie oraz świętokrzyskie już osiągnęły swoich programach poziom wymagany na koniec 2014 r., czyli ok. 74 proc. alokacji.’’

(Źródło: MRR)