Cała treść

Pierwsze wytyczne na lata 2014-20 podpisane

21 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020”. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad monitorowania programów operacyjnych (PO) przez Komitety Monitorujące (KM), określenie wymogów odnoszących się do zasad funkcjonowania KM, zdefiniowanie ram partnerstwa w KM i zapewnienie sprawnego funkcjonowania KM.
Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące składu, zadań oraz powoływania KM dla krajowych i regionalnych PO. W dokumencie uwzględniono również uregulowania dotyczące trybu pracy KM, w tym wskazania dla Instytucji Zarządzających (IZ) dotyczące praw i obowiązków członków KM. Wytyczne skierowane są do IZ krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020. Wytyczne nie dotyczą programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

(Źródło: MIiR)