Cała treść

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

Ponadregionalna strategia dla Polski Centralnej określa obszary współpracy województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz zacieśnia związki pomiędzy aglomeracjami Warszawy i Łodzi. Będzie także dodatkowym impulsem rozwojowym dla makroregionu, jeśli chodzi o wdrażanie projektów oraz większą skuteczność i efektywność wykorzystania środków UE.
Strategia określa obszary współpracy województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz wyznacza kierunki interwencji umożliwiające dalsze jej poszerzanie. Wskazuje działania, jakie mogą być podejmowane na poziomie ponadregionalnym. Z uwagi na specyfikę obszaru Polski Centralnej, szczególnego znaczenia nabrały związki funkcjonalne pomiędzy aglomeracjami Warszawy i Łodzi, traktowane jako jeden z głównych czynników umocnienia makroregionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest efektem wspólnych prac administracji rządowej oraz samorządów województw mazowieckiego i łódzkiego, wspieranych przez środowiska naukowe, partnerów społecznych i gospodarczych.
Przeprowadzona diagnoza i analiza trendów rozwojowych dla tego makroregionu potwierdza wysoki potencjał dynamicznego rozwoju tego obszaru. Dało to podstawę do zdefiniowania jego możliwości rozwojowych i nakreślenia głównych kierunków interwencji. Obszary o najwyższym poziomie rozwoju w obu województwach mają stać się nie tylko kluczem do wzrostu konkurencyjności, ale również znacząco podnieść znaczenie Polski Centralnej na arenie międzynarodowej.
Zgodnie z przyjętą wizją rozwoju, Polska Centralna będzie najbardziej dynamicznym, konkurencyjnym i innowacyjnym obszarem, rozpoznawalnym w skali europejskiej i globalnej jako przestrzeń przyjazna generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji.
Zwiększaniu konkurencyjności Polski Centralnej oraz umacnianiu makroregionu w przestrzeni europejskiej będzie służyć realizacja wyznaczonych pięciu celów szczegółowych, nawiązujących do najistotniejszych pól współpracy między regionami.
Jednym z celów strategii jest Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym.
Polska Centralna to ważny punkt na krajowej i europejskiej mapie transportowej – tu przecinają się dwa z dziewięciu Transeuropejskich Korytarzy Transportowych. To daje duże szanse na powstanie multimodalnego węzła transportowego w skali międzynarodowej. Planuje się szeroko zakrojone prace nad budową, przebudową i modernizacją infrastruktury sieci połączeń drogowych i kolejowych w wymiarze międzynarodowym i krajowym, przede wszystkim z istniejącymi i planowanymi w makroregionie elementami sieci TEN-T. Jednocześnie, w celu wzmocnienia wewnętrznej integralności, rozwijana będzie infrastruktura o charakterze międzyregionalnym.
Priorytetem dla makroregionu będzie transport publiczny. Poprawa nastąpi w kolejowych przewozach pasażerskich: chodzi o podjęcie działań na rzecz integracji taryfowej i rozkładowej międzyregionalnych połączeń, opracowania spójnego systemu informacji i obsługi pasażerów. Rolą samorządów będzie wspieranie powstawania nowoczesnych centrów logistycznych, skoncentrowanych w strefie między Warszawą, Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim.
Międzynarodowe, krajowe i międzyregionalne powiązania komunikacyjne to szansa na wykreowanie Polski Centralnej jako multimodalnego węzła transportowego i włączenie makroregionu i Polski w sieć połączeń o charakterze globalnym.
W realizację Strategii zaangażowane będą podmioty na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Każdemu z nich przypisano określony zakres zadań oraz odpowiedzialności. System finansowania opiera się na wykorzystaniu środków z różnych źródeł, przy szczególnym nacisku na odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich w okresie 2014-2020.
Obecnie w Polsce funkcjonują 3 strategie ponadregionalne:

  • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie),
  • Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 (województwa: małopolskie i śląskie),
  • Stratega Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

Strategie ponadregionalne przynoszą wiele korzyści. Są przykładem odchodzenia województw od konkurowania na rzecz rozwijania współpracy. Współpraca ponad granicami administracyjnymi pozwala osiągnąć lepsze efekty niż samodzielne działanie. Strategie ponadregionalne to także nauka partnerstwa w praktyce, która angażuje podmioty na wszystkich poziomach zarządzania (krajowy, regionalny, miejski, wiejski i lokalny).

(Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)