Cała treść

Komisja Europejska przedstawia nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa

Komisja Europejska przyjęła wczoraj nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, która stanowi kamień milowy na drodze pobudzenia gospodarki europejskiej i wzmocnienia jej bazy przemysłowej oraz wzmocnienia pozycji UE jako światowego lidera. Są to trzy główne priorytety przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, na których została oparta strategia. Dzięki jej realizacji europejski sektor lotniczy pozostanie konkurencyjny i będzie czerpał korzyści z szybkich zmian i rozwoju gospodarki światowej. Siła i otwarcie na zewnątrz sektora lotniczego będą korzystne nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz również dla obywateli Europy, którym zaoferuje się więcej połączeń z resztą świata po niższych cenach.
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič odpowiedzialny za Unię Energetyczną powiedział: „Konkurencyjny i sprawny transport lotniczy ma kluczowe znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Ta nowa strategia rozwoju lotnictwa stwarza ramy, które umożliwią europejskiemu lotnictwu utrzymanie pozycji światowego lidera. Stanowi ona również potwierdzenie zaangażowania Europy w zrównoważony rozwój lotnictwa, który jest kwestią niezwykle aktualną w momencie, gdy oczy całego świata zwrócone są na konferencję klimatyczną w Paryżu”.
Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: „Przed europejskim lotnictwem stoją liczne wyzwania, a w ogłoszonej strategii nakreślono kompleksowy i ambitny plan działania w celu utrzymania tego sektora w światowej czołówce. Jego realizacja umożliwi europejskim przedsiębiorstwom zachowanie konkurencyjności dzięki nowym inwestycjom i możliwościom prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie pozwoli im rozwijać się w sposób zrównoważony. Obywatele Europy odniosą również korzyści z większego wyboru połączeń, niższych cen oraz najwyższych poziomów ochrony i bezpieczeństwa”.
Celem Komisji jest ukształtowanie kompleksowej strategii obejmującej cały unijny „ekosystem” lotnictwa. Priorytety są zatem następujące:
1. Zdobycie przez UE pozycji lidera w dziedzinie lotnictwa międzynarodowego przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans. Unijny sektor lotniczy musi mieć możliwość wejścia na nowe rozwijające się rynki. Można to osiągnąć za pomocą nowych zewnętrznych umów lotniczych z krajami i regionami na świecie, mającymi kluczowe znaczenie. Poprawi to nie tylko dostęp do rynku, lecz także stworzy nowe możliwości rozwoju działalności dla przedsiębiorstw europejskich oraz zapewni uczciwe i przejrzyste warunki rynkowe oparte na jednoznacznych ramach regulacyjnych. Umowy te zapewnią również pasażerom większą liczbę połączeń i atrakcyjniejsze ceny. Lepsze połączenia lotnicze w skali globalnej są motorem handlu i turystyki i przyczyniają się bezpośrednio do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
2. Walka z ograniczeniami wzrostu w powietrzu i na ziemi. Głównym wyzwaniem dla rozwoju unijnego lotnictwa jest rozwiązanie problemu ograniczeń w zakresie przepustowości, wydajności połączeń i dostępności drogą lotniczą. Fragmentacja europejskiej przestrzeni powietrznej kosztuje co najmniej 5 mld euro rocznie i stanowi ekwiwalent nawet 50 mln ton dwutlenku węgla. Ograniczenia przepustowości w portach lotniczych UE mogą kosztować nawet 818 tys. miejsc pracy do roku 2035. Nadszedł zatem czas, aby UE nakreśliła plan uwzględniający przyszły popyt na podróże lotnicze oraz pozwalający unikać zatorów. Z tego powodu w strategii położono nacisk na: znaczenie zakończenia realizacji projektu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, optymalizację wykorzystania naszych największych lotnisk oraz monitorowanie połączeń wewnątrzunijnych i pozaunijnych w celu zidentyfikowania niedociągnięć.
3. Utrzymanie wysokich unijnych standardów. W interesie obywateli UE oraz europejskich podmiotów gospodarczych leży utrzymanie wysokich unijnych standardów w zakresie: ochrony, bezpieczeństwa, środowiska, kwestii społecznych i prawa pasażerów. W strategii zaproponowano istotne działania, obejmujące aktualizację unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa w warunkach rosnącego ruchu lotniczego. Ponadto skuteczne i efektywne ramy prawne zapewnią przemysłowi większą elastyczność i pozwolą mu się rozwijać i zachować konkurencyjność w skali światowej. Komisja będzie też poszukiwać sposobów złagodzenia obciążenia kontrolami bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów poprzez wykorzystanie nowych technologii i zastosowanie podejścia opartego na analizie ryzyka. Komisja będzie nadal wzmacniać dialog społeczny i poprawiać warunki pracy w sektorze lotniczym oraz prowadzić energiczne działania w skali globalnej w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla począwszy od 2020 r.
4. Postęp w zakresie innowacji, technologii cyfrowych i inwestycji. Katalizatorami rozwoju lotnictwa oraz jego funkcjonowania jako czynnika wzrostu gospodarczego są innowacyjność i cyfryzacja. Europa musi w szczególności w pełni uwolnić potencjał dronów. Dlatego też w strategii zaproponowano ramy prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pewności prawnej dla branży i uwzględniono obawy związane z prywatnością i ochroną danych, bezpieczeństwem oraz środowiskiem. Ponadto odpowiednie inwestycje w technologie i innowacje zapewnią Europie przodującą rolę w dziedzinie międzynarodowego transportu lotniczego. UE postanowiła zainwestować 430 mln euro[1] rocznie, do roku 2020, w projekt badawczy ATM w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR). Terminowe wdrożenie rozwiązań SESAR może doprowadzić do stworzenia ponad 300 tys. nowych miejsc pracy. Wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych i optymalizacja ich wykorzystania są szczególnie istotne dla przepustowości portów lotniczych, efektywności i jakości usług.

(Źródło: Komisja Europejska)