Cała treść

Grupa robocza ERA ds. TSI Telematyczne Aplikacje dla Przewozów Towarowych – Nabór Ekspertów

Europejska Agencja Kolejowa rozpoczęła prace nad przygotowaniem nowej wersji Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie aplikacji telematycznych dla przewozówtowarowych (tzw. TSI TAF). Prace nad nową specyfikacją ukierunkowane zostaną na aktualizację treści przedmiotowego TSI, zgodnie z oczekiwaniami sektora kolejowego oraz rozszerzenie zakresu jego stosowania na całą sieć kolejową Unii Europejskiej. Agencja przyjmuje zgłoszenia ekspertów do 9 lipca br. Pierwsze posiedzenie grupy zostało zaplanowane na 19 lipca 2012 r.W pracach grupy mogą uczestniczyć również polscy eksperci z sektora kolejowego, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają wiedzę i doświadczenia w zakresie, będącym przedmiotem prac grupy roboczej;
b) dysponują znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym efektywną komunikację.
Aktualnie obowiązująca specyfikacja dla kolei konwencjonalnych opracowywana była od 2002 r. i ostatecznie weszła w życie w roku 2006. Do specyfikacji tej, rozporządzeniem 2012/328/UE, wprowadzona została jedna modyfikacja dotycząca zasad wdrażania tego TSI przez podmioty rynku kolejowego. Zmiana nie odnosiła się natomiast do problemów od dawna podnoszonych przez sektor kolejowy, dotyczących dezaktualizacji wymogów zawartych w TSI, w związku z postępem technicznym. Treść aktualnej wersji TSI TAF dostępna jest w zakładce Współpraca Międzynarodowa / Prawo Wspólnotowe / Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności w witrynie Urzędu (link).
Równocześnie, od dwóch lat, w związku z mandatem przyznanym Agencji przez Komisję Europejską, ERA prowadzi proces przygotowania projektów nowych wersji wszystkich specyfikacji dla interoperacyjności, tak aby ich zakres stosowania mógł być rozszerzony na całą sieć kolejową Unii Europejskiej, a także, w uzasadnionych przypadkach, aby możliwe było połączenie specyfikacji dla kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości. Przy okazji tego procesu, Agencja planuje również uwzględnić głosy przedstawicieli sektora kolejowego.
Działania w omawianym zakresie zrealizowane zostaną przez Grupę Roboczą ERA ds. modyfikacji TSI TAF.

(Źródło: www.utk.gov.pl)