Cała treść

Dzień Informacyjny Programu URBACT III 2014-2020

Korzyści związane z prowadzeniem zintegrowanego rozwoju miast oraz działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tym zakresie – to główny temat wystąpienia wiceministra Pawła Orłowskiego, podczas spotkania informacyjnego Programu URBACT III, które odbyło się 6 lutego 2015 r. w siedzibie MIiR.
Istotą zintegrowanej polityki miejskiej jest efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjałów, występujących nie tylko w granicach miast, ale też w ramach ich obszarów funkcjonalnych. Zakłada ona również udział lokalnych społeczności w planowaniu i zarządzaniu ich rozwojem. ”Kompleksowe podejście do zintegrowanego rozwoju miejskiego w sposób jak najbardziej „inteligentny” i włączający wiele podmiotów i obywateli, to jedno z najbardziej istotnych działań naszego resortu” – mówił wiceminister Orłowski. Przypomniał, że obecnie trwają prace nad dokumentami rządowymi wdrażającymi tę koncepcję, tj. Krajową Polityką Miejską i Narodowym Planem Rewitalizacji. Dodatkowo, MIiR wypracowuje rozwiązania legislacyjne, takie jak projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, tzw. „mała nowelizacja” oraz założenia ustawy o rewitalizacji, które tworzą podstawę do skutecznej realizacji tego podejścia.
W swoim wystąpieniu wiceminister Orłowski przypomniał też o istocie koncepcji „smart city” i podkreślił, że nie należy sprowadzać jej jedynie do wyposażania miast w nowoczesne rozwiązania technologiczne, bez towarzyszących im „inteligentnych” działań w różnych sferach jego funkcjonowania. ”Tylko całościowe podejście oznacza, że „mądrość” miasta wyraża się w zintegrowanym podejściu do planowania i zarządzania jego rozwojem. Wiąże się też z aktywnym poszukiwaniem i stosowaniem rozwiązań, które pozwalają zracjonalizować wydatki samorządu i mieszkańców, efektywniej zarządzać różnymi aspektami funkcjonowania miasta oraz szybciej reagować na problemy” – dodał.
Europejskie podejście do zintegrowanego rozwoju miejskiego zostało zaprezentowane przez Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego oraz Emanuela Moulin, dyrektora Sekretariatu URBACT. Polskie doświadczenia związane z kształtowaniem polityki miejskiej zostały przybliżone przez przedstawicieli MIiR oraz Związku Miast Polskich.
Spotkanie było skierowane do przedstawicieli miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz podmiotów zaangażowanych w politykę miejską.

***

URBACT III 2014-2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz państw członkowskich. Jest programem wymiany wiedzy i doświadczeń, promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.
Program będzie miał szczególne znaczenie dla usprawnienia wdrożenia takich instrumentów jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, przygotowywania i wdrażania programów rewitalizacji, wzmocnienia marki miasta i sprostania innym wyzwaniom, przed którymi stoją miasta.
Dzięki uczestnictwu w sieciach angażujących 8-12 miast/metropolii z różnych krajów UE możliwe będzie wspólne planowanie, wypracowywanie możliwych do zastosowania rozwiązań czy korzystanie z doświadczeń innych miast borykających się z podobnymi problemami.

(Źródło: MIiR)