Cała treść

O Inteligentnych Systemach Transportowych w MIiR

Dnia 14 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z członkami Stowarzyszenia ITS POLSKA. Podczas spotkania Minister poinformował o działaniach podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, dodał także że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje systemy transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE.
‘’Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płynące z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania’’ – mówił podczas spotkania wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w branży nowoczesnych technologii transportowych, świata nauki oraz administracji centralnej.
Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems – ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie obejmujące m.in.:
• zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
• zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
• automatyczne systemy pobierania opłat,
• automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
• systemy dynamicznego informowania użytkowników.
Dokumentem określającym kluczowe zadania w obszarze ITS jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030). Zgodnie z SRT, ITS jest jednym z narzędzi wspomagających realizację celu strategicznego – Stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, jak również celów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu i użytkowników infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

(Źródło: MIiR)