Cała treść

System instytucjonalny Programu Polska Wschodnia

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 28 kwietnia 2015 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia. Funkcję Instytucji Pośredniczących pełnić będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
”Nie ulega wątpliwości, że Fundusze Europejskie znacząco zmieniły obraz Polski Wschodniej. Jednak, aby makroregion mógł dalej dynamicznie się rozwijać i budować swoją konkurencyjność,  Program Polska Wschodnia zapewni dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na rozwój innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, realizację kluczowych inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową oraz przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego” – zaznaczyła podczas spotkania wiceszefowa resortu.
Podpisane dokumenty stanowią jeden z podstawowych elementów systemu wdrażania Programu Polska Wschodnia (PO PW). Określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji programu.
Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim wybór projektów, które zostaną objęte wsparciem, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna będzie za priorytety Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, zaś Centrum Unijnych Projektów Transportowych za priorytet Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

***

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki programu – 2 mld euro – przeznaczone będą m.in. na powstawanie i rozwój startupów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe. Dofinansowane zostaną także istotne inwestycje infrastrukturalne, zwiększające dostępność terytorialną makroregionu.

(Źródło: MIiR)