Cała treść

Posiedzenie Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej ds. Transportu i Infrastruktury

Wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz wymiana stanowisk w sprawach dotyczących rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce oraz Francji to tematy poruszane podczas posiedzenia Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej ds. Transportu i Infrastruktury.
Polsko-Francuska Grupa Robocza została powołana w ramach realizacji postanowień Programu współpracy, podpisanego w 2013 r. podczas Francuskich Konsultacji Międzyrządowych. Obie strony określiły priorytety międzyresortowej współpracy na lata 2014-2018, wśród których znajdują się takie tematy, jak budowa, modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej, rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko czy zastosowanie inteligentnych systemów transportowych.
18 maja 2015 r. sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz spotkał się w Paryżu z Alainem Vidaliesem, sekretarzem stanu odpowiedzialnym za transport w Ministerstwie Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii Republiki Francuskiej.
Ministrowie omówili perspektywy wspólnego stanowiska w trakcie toczących się obecnie w Radzie UE trudnych negocjacji nad tzw. IV pakietem kolejowym – zbiorem propozycji legislacyjnych mających na celu utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
Przedmiotem rozmów były również prace parlamentu francuskiego nad ustawą na rzecz wzrostu, aktywności i równości szans gospodarczych (tzw. loi Macron), która budzi obawy strony polskiej ze względu na propozycje zaostrzenia zasad związanych z delegowaniem pracowników na obszar Francji, w tym pracowników sektora transportowego.
Posiedzenie Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej ds. Transportu i Infrastruktury odbywa się w dniach 18-19 maja 2015 r. w Paryżu.

(Źródło:MIiR)