Cała treść

Seminarium nt. Autonomicznych Systemów Wsparcia Transportu Drogowego

SeminariumITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w seminarium międzynarodowym w języku angielskim nt. Autonomicznych Systemów Wsparcia Transportu Drogowego (stanowiących przyszłość rozwoju Inteligentnych Systemów Transportu). Seminarium jest zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz konsorcjum COST-ARTS. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej IBDiMu (ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa) dnia 24 września 2015 r.
Seminarium stanowić będzie podsumowanie wyników prac prowadzonych w ramach projektu europejskiego COST TU1102 „Autonomic Road Transport Support Systems – ARTS”. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli nauki, służb miejskich i przemysłu, pragnących uczestniczyć w dyskusji (po wysłuchaniu pięciu prezentacji) nt. nowoczesnych metod zarządzania transportem w miastach.
Potwierdzenie udziału należy przesłać do dnia 18 września br. na adres organizatora seminarium: jmalasek@ibdim.edu.pl

O projekcie:

Podstawowym celem projektu było nawiązanie współpracy i zjednoczenie międzynarodowej społeczności prowadzącej badania z zakresu transportu, informatyki i inżynierii, co umożliwi rozwój zupełnie nowych sposobów zarządzanie ruchem, dążąc do osiągnięcia bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania miejskiej powierzchni komunikacyjnej.
Idea systemu autonomicznego wywodzi się z obserwacji biologicznych, a w szczególności z analizy zachowań człowieka. Kiedy z jakichś względów (strach, rywalizacja sportowa, itp.) stwierdzamy konieczność szybkiego biegu, nasz mózg podejmuje decyzję o prędkości, przyspieszeniach i momencie zatrzymania. Wsparcie dla tych  decyzji strategicznych stanowi autonomiczny system  naszego organizmu, który w sposób całkiem dla nas nieświadomy optymalizuje tętno i wydzielanie potu. Nasz system autonomiczny pozwala w ten sposób skoncentrować się na celu nadrzędnym, jakim jest ucieczka przed niebezpieczeństwem  lub chęć wygrania zawodów sportowych, bez konieczności rozpraszania się na zagadnieniach związanych z pracą naszego serca itp.
Autonomiczność stanowi bardzo poważne i stosunkowo nowe wyzwanie w dziedzinie projektowania, rozwoju i wdrażania współczesnych systemów wsparcia transportu drogowego i jest postrzegana jako przygotowanie do ich pełnej samodzielności decyzyjnej. Stosowane obecnie coraz powszechniej systemy automatyczne zwalniają operatora od konieczności realizacji zadań powtarzalnych (o określonej strukturze i kolejności wykonywania) prowadzących do osiągnięcia celu założonego uprzednio przez człowieka. Procesy autonomiczne w przeciwieństwie do automatycznych posiadają zdolność podejmowania decyzji leżących obecnie w gestii operatora systemu. Właściwości przyszłego, dobrze zaprojektowanego i w pełni bezpiecznego autonomicznego systemu inżynieryjnego to jego samo-zarządzanie, samo-konfiguracja, samo-naprawa i samo-optymalizacja, ukierunkowane na realizację ogólnego celu strategicznego, mogącego dotyczyć najbardziej żywotnych interesów mieszkańców miast, takich jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, eliminacja zatorów drogowych, ograniczenie hałasu i emisji spalin.
ARTS przewidziano do realizacji celów taktycznych (np. tworzenia systemów informacyjnych do poprawy zarządzania ruchem przy wykorzystaniu nowych technologii telekomunikacyjnych) i strategicznych: przewidywanie zatorów drogowych, zmiany programów sygnalizacji świetlnej w reakcji na aktualną sytuację ruchową, dostosowywanie podaży usług transportu  zbiorowego do przewidywanego popytu, optymalizacja usług logistycznych. Wdrażaniu autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego towarzyszyć muszą działania przygotowawcze, polegające na rozwoju metod kształtowania zachowań komunikacyjnych, automatyzacji ruchu pojazdów i optymalizacji wykorzystania infrastruktury  drogowej.

(Źródło: IBDIM)