Cała treść

Silne wsparcie planu KE dotyczącego strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportu

Podczas odbywającej się w Brukseli konferencjiprzedsiębiorcy i decydenci polityczni zdecydowanie poparli utworzenie w nowym okresie finansowania UE obejmującym lata 2014-2020 instrumentu „Łącząc Europę”, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej. Z budżetem sięgającym 50 mld EUR, instrument „Łącząc Europę” mógłby stać się jednym z głównych narzędzi dla ukierunkowanych inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim, mających zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku oraz stymulowanie trwałego wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i konkurencyjności w całej Unii Europejskiej.
José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Potrzebujemy ambitnie zakrojonego instrumentu „Łącząc Europę”, aby dokonać inwestycji w przyszły wzrost gospodarczy w Europie i stworzyć nowe miejsca pracy. Obywatele i przedsiębiorstwa zbyt często napotykają przeszkody, ponieważ sieci infrastruktury w całej Europie są niekompletne, nieefektywne lub po prostu ich nie ma. Instrument „Łącząc Europę” stanowi uniwersalny środek do rozwiązywania europejskich problemów, jako że skupia się on na strategicznej infrastrukturze, ma innowacyjny charakter i niesie ze sobą rzeczywistą wartość dodaną dla Europy. Opinia ta jest na dzisiejszej konferencji szeroko podzielana i jestem przekonany, że przesłanie to trafi również na podatny grunt w stolicach państw członkowskich UE”.
W trakcie konferencji prelegenci i uczestnicy docenili innowacyjny charakter, a także istotną wartość dodaną instrumentu „Łącząc Europę”. Zgodnie ze strategią „Europa 2020” i uzgodnionym ostatnio „Paktem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, instrument „Łącząc Europę” ułatwi praktyczne wdrażanie strategicznej infrastruktury, co „pomoże Europie lepiej konkurować i rozwijać się” w warunkach globalizacji.

(Źródło Komisja Europejska)