Cała treść

Lubelski ITS ruszy w czerwcu 2014

W Lublinie powstaje rozbudowany System Zarządzania Ruchem. Przetarg został ogłoszony 30 marca 2011 r., zaś umowę podpisano 13 grudnia 2011 r. Realizacja projektu będzie kosztowała 24 mln zł, czyli 5 mln mniej, niż się podziewano, i zostanie zakończona w czerwcu 2014 r. O projekcie mówi Andrzej Matacz, główny specjalista ds. sygnalizacji świetlnych z Urzędu Miasta Lublin, Wydział Dróg i Mostów.

 

Artur Kostrzewa: Czemu od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy minęło prawie 9 miesięcy?
Andrzej Matacz: Przetarg został ogłoszony 30 marca 2011 r. zaś termin składania ofert został wyznaczony na 05.05.2011 r. Zainteresowanie potencjalnych wykonawców było duże. Wpłynęło 425 zapytań dotyczących: warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, próśb o przesunięcie terminu otwarcia ofert.  Efektem powyższego było 3-krotne przesuwanie terminu otwarcia ofert. Ostatecznie otwarcia ofert dokonano 28.06.2011 r.

Artur Kostrzewa: Od tego momentu minęło jeszcze pół roku do podpisania umowy.
Andrzej Matacz: Kolejne miesiące upłynęły na uzupełnianiu ofert oraz rozstrzyganie sporów w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie.

Artur Kostrzewa: Ile wpłynęło ofert na realizację projektu?
Andrzej Matacz: Wpłynęło 9 ofert do firm: Aeronaval (ACISA), Enerchan, GeoKat, Kapsch, PEEK Traffic, Siemens, Sprint, Wasko+Gertrude i UTI.

Artur Kostrzewa: Które były najtańsze?
Andrzej Matacz: Aeronaval (ACISA), UTI oraz Sprint.

Artur Kostrzewa: W przypadkach innych przetargów zdarzały się sytuacje, gdy jedna firma oferowała realizację projektu za kwotę dużo niższą od pozostałych konkurentów, czy podobnie było w waszym przypadku?

Andrzej Matacz: Byliśmy pozytywnie zaskoczeni poziomem oferowanych cen ponieważ przewidywaliśmy przeznaczenie kwoty 29,4 mln zł . Fakt, że kwoty 3 najtańszych firm różniły się w przedziale do 600 tys. PLN dodatkowo utwierdził nas w przekonaniu, że przedmiot zamówienia będzie można zrealizować w oferowanej kwocie należycie i zgodnie z naszymi wymaganiami.

Artur Kostrzewa: Czy prace postępują zgodnie z założeniami?
Andrzej Matacz: Na obecnym, początkowym etapie współpraca z wybranym wykonawcą – ACISA – układa się prawidłowo. W sposób ciągły drogą mailową lub telefonicznie dokonywane są różnorodne ustalenia robocze, a raz w miesiącu odbywają się spotkania w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie podsumowujące postęp prac. Pierwszym, prawdziwym sprawdzianem dla etapu wdrażania będzie opracowanie projektu koncepcyjnego . Projekt ten, opracowany przez wykonawcę na bazie programu funkcjonalno – użytkowego, pozwoli nam doprecyzować i zatwierdzić do realizacji: metodologię pracy systemu sterowania, protokół komunikacyjny,  architekturę systemu łączności, organizację centrum sterowania, specyfikację techniczną oferowanych urządzeń i inne szczegóły itd., jednocześnie będzie też weryfikacją przyjętych przez nas założeń w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.

Artur Kostrzewa: Jak Pan ocenia proces realizacji projektu?
Andrzej Matacz: Prace nad jego wdrożeniem zostały rozpoczęte w roku 2007, były kilkakrotnie zmieniane zakresy terytorialne i funkcjonalne co wymagało zaangażowania dużych sił i specjalistów z różnych branż. Złożoność tematu potwierdziły również bardzo szczegółowe pytania wykonawców, które stały się dużym wyzwaniem. Potwierdziło się, że branża IT jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gdzie ciągle powstają nowe rozwiązania techniczne, nowe przepisy, również na poziomie unijnym wymagające stałego aktualizowania swojej wiedzy.

Lubliński ITS w skrócie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu
2. Roboty budowlane obejmują:
– przebudowę lub dostosowanie do przepisów oraz standardów nowoczesnego sterowania 61 drogowych sygnalizacji spośród 109 funkcjonujących na terenie miasta
– terytorium, w podstawowym zakresie, obejmie :

  • obszar ograniczony ulicami ( wraz z nimi) : Al. Sikorskiego,

Al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, Al. Unii Lubelskiej, ul. Lubelskiego Lipca’ 80, Al. Piłsudskiego, ul. Lipowa, Al. Racławickie

  • ciąg al. Kraśnicka oraz ul. Orkana
  • ciąg ul. Fabrycznej i Męczenników Majdanka
  • ciąg ul. Krańcowej
  • ciąg ul Mełgiewskiej.

– budowę Centrum Sterowania Ruchem (CSR)
– połączenie sygnalizacji na w/w ulicach z CSR łączami światłowodowymi ( ok. 22 km linii),
– montaż 10 szt. znaków zmiennej treści (znaki drogowe i tekst),
– system priorytetów dla komunikacji publicznej na wybranych trasach,
– system wykrywania zdarzeń drogowych w obszarze objętym zadaniem,
– system kamer monitoringu drogowego oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR),
3. Przeszkolenie personelu ZDiM